กำหนดการเดินทาง                                                                                                                         
วันแรก    
หาดใหญ่ – ปีนัง  – ป้อมปืน – ห้างเกอร์นี – ตึดคอมต้า
08.00 น.          
ถึง อ. หาดใหญ่  เจ้าหน้าที่ของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย  ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน  จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง  (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
เที่ยง 
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (1)
บ่าย
นำคณะชม ป้อมปืนคอนวอลิส ซึ่งเป็นจุดที่แสดงถึงเรื่องราวของเกาะปีนัง และเป็นจุดแรกที่เซอร์แสตมฟอร์ดได้ยกพลขึ้นบก ณ เกาะปีนัง และใช้พื้นที่แห่งนี้ในการเสร้างเมืองปีนัง ใกล้กันท่านจะได้ถ่ายรูปกับ ศูนย์กลางการบริหารงานในส่วนราชการของเกาะปีนัง หรือ ที่คนมาเลเซียเรียกกันว่า CITY HOLL
15.30 น.
นำคณะช้องปิ้ง และเดินดูสินค้า ณ ห้างเกอร์นี่ ห้างขายสนค้าแบนเนมแห่งใหม่ของเกาะปีนัง จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งต่อ ณ ห้างคอมต้า ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดของเกาะปีนัง และเป็นศูนย์ขายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเกาะปีนัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)  จานั้นนำคณะเข้าพัก ณ  โรงแรม ROYAL PENANG HOTEL หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่าง
วันที่สอง    
เกาะปีนัง – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – ร้านโชโกเล็ด
07.00 น.  
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน      อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
เที่ยง
นำคณะเดินในย่านตลาดท้องถิ่น หรือ LOCAL MAKET ที่มีของขายมากมาย เช่น เสื้อผ้า ขนม ผ้าบาเตะ ฯลฯ เพื่อความสะดวกของคณะสำหรับมื้อเที่ยงให้คณะอิสระรับประทานอาหารเที่ยงเองได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะแวะโรงงานโชโกแล็ดส่งออก อิสระเลือกชิม และซื้อได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(4) จานั้นนำคณะเข้าพัก ณ  โรงแรม ROYAL PENANG HOTEL หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่าง
วันที่สาม 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ตึกปิโตนัส- ติตี้ทัวร์ – ปุตราจาย่า  
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
07.30 น.
นำคณะเดินทาง สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อชมความงามของเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียที่กำลังจะพัฒนาตัวเองให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางการเงินและการธนาคาร ระหว่างทางแวะจุดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น - ให้คณะได้ชมความยิ่งใหญ่ของวัดบาตูเคบ วัดที่ชาวฮินดูในมาเลเซียให้ความเคารพนับถือและสักการะพระศิวะห์มากอีกวัดหนึ่งของมาเลเซีย - แวะซื้อของฝาก เช่น นาฬิกา น้ำหอม ฯลฯ จากร้านค้าปลอดภาษี และศูนย์ค้าส่งในประเทศมาเลเซีย - ชิมกาแฟขาว น้ำมันสะกิดรูตุด กาแฟตุ้งกัดอาลี (กินแล้วตุง) ขนมตุบตับ ยาแก่ไอ ฯลฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับวิสัยทัศน์อันก้าวหน้าของท่าน ดร.มหาธีร์ ที่มีแนวคิดที่จะสร้องเมืองใหม่ก่อนที่ท่านจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่มารวม 22 ปี ท่านจะได้เห็นอาคารองกระทรวงต่างๆที่มีรูปลักษณ์โดนเด่นแตกต่างกันไป ท่านจะได้สัมผัสและชมความงามและยิ่งใหญ่ของมัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพูที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ที่มีลานกิจกรรมและเสาธงชาติ รวมทั้งธงประจำรัฐประดับอยู่ด้านหน้าดูแล้วมีพลัง ประกอบกับอีกมุมหนึ่งท่านได้ได้เห็นโดมของอาคารรัฐสภาที่เห็นโดดเด่นไม่แพ้กัน สมควรแกเวลานำคณะเดินทางเข้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์อีกครั้ง ระหว่างทางนำคณะแวะ ชม ชิม และช้อป ณ โรงงานทำโชโกเล็ตส่งออกของแท้จากมาเลเซีย ซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู้ที่พัก  ณ  CITITEL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า (อิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย)
วันที่สี่
กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – จังโหลน -  หาดใหญ่   
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
07.30 น.
นำคณะถ่ายรูป ณ ลานประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย ณ ลานเมอร์เดก้าสแควร์ มุมหนึ่งท่านสามารถถ่ารกับเสาธงที่อดีดเคยสูงที่สุดในโลก และอีกมุมท่านก็จะได้เห็นอาคารรูปทรงสไตล์มาลยู ณ ตึกอับดุลซาหมัด ให้ท่านมีเวลาถ่ายรูปย่าเช้าจนพอใจ และนำคณะเดินทางต่อสู่ พระราชวังอิสตาน่าเนก้าร่า ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นในจุดที่ดีที่สุดของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ให้คณะมีเวลาได้ถ่ายรูปกับทหารม้า และองค์รักษ์ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา ระหว่างทางรวมกิจกรรมกับทีมงานมัคคุเทศก์ หรือ ดูหนัง ฟังเพลง ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย
นำคณะเดินเดินทางต่อ พักผ่อนบนรถ (จะแวะจุดคาร์ปาร์คกิงให้เข้าห้องน้ำเรื่อยๆ)
17.00 น.
(เวลาโดยประมาณ) กรณี Zoon Dity Free ยังไม่ปิดจะให้เวลาท่านเลือกซื้อของเพิ่มเติม จากนั้นนำคณะผ่านด่านกลับสู่หาดใหญ่
18.30 น.
ถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

เที่ยวปีนัง ตามรอยละครดัง นางอาย
CONVANT LIGHT STREET เที่ยวถ่ายรูปที่ปีนังอาร์ตสตรีด ไปเช้ากลับเย็น
ราคาคณะครบ 10 ท่าน  แบบเหมากรุ๊ป ไม่รวมอาหารกลางวัน ราคาท่านละ 950 บาท
ราคาสำหรับกรุ๊ปเหมา คณะครบ 40 ท่าน แบบรวมอาหารเที่ยง 1 มื้อ ราคาท่านละ 1,050 บาท
สำหรับทัวร์จอยในราคานี้ ออกเดินทางทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
เที่ยวปีนัง (แบบเป็นกรุ๊ปเหมา) เริ่มที่ 4 ท่าน ขึ้นไป
รหัสทัวร์ R102 :: เที่ยวปีนัง One Day Trip
เที่ยวจุดเด่นๆ ของเมืองปีนัง เดินทางไปแบบ ไปเช้ากลับเย็น เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัวทั้ง กรุ๊ปครอบครัวเล็กๆ หรือ กลุ่มเพื่อน
ที่เที่ยวเช่น วัดเก็กล็อกซี่,ย่าน Convant Light Street,ป้อมคอนวอลลิส,ปีนังอาร์ตสตรีท,ขึ้นปีนังฮิลล์
วันที่เดินทาง :: รับจัดแบบเป็นกรุ๊ป ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
อาหารรวมแล้ว 1 มื้อ

รหัสทัวร์ R103 :: เที่ยวปีนัง 2 วัน 1 คืน
ราคาเดินทางเป็นกรุ๊ปเหมา ตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป ราคารวมทุกอย่างแล้ว
หากมองว่าราคาสูงไปท่านสามารถ เช่ารถตู้ บวก ที่พัก และวให้ DRIVER GUIDE ของเรานำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ได้เลยครับ (หรือปรกษาเราพิเศษ)
ที่เที่ยวตามโปรแกรมนี้ เช่น สตรีตอาร์ทปีนัง,CITY HALL,ป้อมปืนคอนวอลลิส,
วัดไทย,วัดพม่า,ปีนังฮิล,วัดเขาเตา (เจดีหมื่นราม)
ราคานี้รวม ::
- รถตู้หรือรถบัสบริการตามโปรแกรมทัวร์
- ค่าที่พัก 1 คืน,อาหาร 4 มื้อ,ค่าขึ้นปีนังฮิลล์,ค่าประกันภัยการเดินทาง,ค่าอาหารว่าง,ค่ามัคคุเทศก

ทัวร์หาดใหญ่ ปีนัง คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นี้ เช่น
-รวมค่ารถรางไฟฟ้าขึ้นปีนังฮิลแล้ว
-รวมค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์แล้ว
เดินทางวันที่ เดือน ส.ค. วันที่ 12-13 ตรงวันหยุดวันแม่
เดือน ก.ย. วันที่ 23-24
เดือน ต.ค. วันที่ 4-5/7-8/22-23
ราคาท่านละ 3,390 บาท

โหลดโปรแกรมทัวร์คลิกตรงนี้
รหัสทัวร์ R104 :: เที่ยวปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
มาครั้งเดียวเที่ยวมาเลเซีย 2 เมือง 2 บรรยากาศ คือ
- เกาะปีนัง มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น แวะอลอสตาร์,ชใวัดเก็กล็อกซี่,อาร์ตสตรีทปีนัง,ย่าน CONVANT LIGHT STREET,วัดไทย,วัดพม่า,ช้อปปิ้ง
- คาเมร่อน มี ไร่ชาบารัต,สวนดอกลาเวนเดอร์,ตลาดเช้า,สวนกระบองเพชร,
และพิเศษรับประทานอาหารสตรีมโบ๊ตคาเมร่อน และช้อปปิ้งเพิ่มที่ด่านจังโหลน
รวมแล้วคือ :: รถที่ใช้ในการเดินทาง,อาหาร 7 มื้อ,ที่พัก 2 คืน,อาหารว่างแจกวันละมื้อ
มัคคุเทศก์นำเที่ย,ประกันภัยการเดินทาง
ราคา :: โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่เดินทาง)
- รับจัดเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทั้งกรุ๊ปเล็ก และกรุ๊ปใหญ

ทัวร์เกาะลังกาวี , ทัวร์เก็นติ้ง , ทัวร์มาเลเซีย
รูป2
เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ - ช้อปตลาดกัวฮ์
รูป2
ราคาท่านละ 4,490 บาทเปิดรับจองแล้ว
เราพร้อมให้บริการทุกท่านในทุกโอกาส
รูป2
ทัวร์เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน สุดคุ้ม เพียง 5,500 บาท
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
รูป2
ล่องเรือสำราญระดับโลก สตาร์ครูซ สัมผัสน่านน้ำสากล เที่ยวครบเกาะปีนัง วัดไทย วัดพม่า วัดเขาเตา ช้อปปิ้งจุใจดิวตี้ฟรีจังโหลน
คณะส่วนตัว 10 ท่าน
ราคาท่านละ 4,500 บาท จากหาดใหญ่
รูป2
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
ราคาท่านละ 4,590 บาท
รูป2
เที่ยวครบสถานที่สำคัญ สุสานพระนางมัสสุหรี ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาดกัวฮ์ ถ่ายรูปคู่สัญญาลักษณ์เกาะลังกาวี (นกอินทรีย์)
กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
รูป2
ทัวร์เกาะลังกาวี 5 วัน 4 คืน (เดินทางจากกรุงเทพ)
เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ - ล่องเรือคิลิ่ม - ช้อปตลาดกัวฮ์
เหมากรุ๊ปได้ 35-40 ท่าน
ราคาท่านละ 7,500 บาท/ 7,900.- (จองด่วน )
รูป2
เที่ยวครบปีนัง อดัตเมืองท่า สัมผัสอากาศหนาวตลอดทั้งปีที่เก็นติ้งไฮแลนด์ เที่ยวเมืองหลาวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า
เดินทางวันที่ สอบถาม
ราคาท่านละ 4,500 บาท
รูป2
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
โปรโมชั่นนี้คณะส่วนตัว 40 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
รูป2
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
โปรโมชั่นนี้ รับจัดคณะส่วนตัว 35-40 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว อาหาร 8 มื้อ ที่พัก 2 คืน พักบนรถ 2 คืน
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์สตูล โปรแกรมทัวร์อื่นๆ คลิกที่นี่
ทัวร์สิงคโปร์, สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล, มาริน่าเบล์
รูป2
ไชน่าทาวน์ ล่องเรือ bumboad เมอร์ไลน์อ่อน น้ำพุดนตรี
เดินทาง สอบถาม
กรุ๊ปพิเศษ บินตรงจากหาดใหญ่
ราคาเพียงท่านละ สอบถาม
รูป2
ไชน่าทาวน์ ล่องเรือ bumboad เมอร์ไลน์อ่อน น้ำพุดนตรี
กรุ๊ปพิเศษ บินตรงจากกระบี่
ราคาเพียงท่านละ 18,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
รูป2
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลทั้งวัน - ช้อปถนนออรชาร์ด (สบายกว่า)
เดินทางกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 19,900 บาท
ข้อแนะนำช่วงวันหยุดควรวางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้า
รูป2
สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล - น้ำพุดนตรี -เมอร์ไลอ้อน - ช้อปออร์ชาร์ด
เดินทาง กรุ๊ปส่วนตัว 16 ท่านขึ้นไป
ราคาเพียงท่านละ 18,900 บาท
รูป2
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลทั้งวัน - ช้อปถนนออรชาร์ด (ราคานี้รวมบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลแล้ว)
เดินทาง กรุ๊ปเหมาเท่านั้น
ราคาท่านละ 5,690 บาท (ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว) คณะ 35-40 ท่าน
รูป2
เดินทาง สอบถาม (รวมค่าเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว)
(รวมค่าเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว)
รูป2
เที่ยวครบทุกที่ในสิงคโปร์ มะละกา ปุตราจาย่า มาเลเซีย
ราคาท่านละ 6,590 บาท (ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว)
รูป2
ทัวร์เก็นตื้ง 3 วัน 2 คืน บินตรงจากภูเก็ต
โปรแกรมพิเศษ พักบนเก็นติ้งทั้ง 2 คืน
ข้อแนะนำช่วงวันหยุดควรวางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้า
       
       
ทัวร์ทะเลตรัง,ทัวร์ทะเลสตูล,ทัวรกระบี่,ทัวร์ภูเก็ต
รูป2
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูลวันเดย์ทริป (โปรแกรมไม่เหนื่อยได้ครบทุกที่เที่ยวทะเลสตูล)
แหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ที่ท่านจะได้สัมผัส เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ อ่าวสอง หาดทรายขาว เกาะราวี เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะหลีเป๊ะ และชิมโรตีบนเกาะหลีเป๊ะ ณ ย่านถนนคนเดิน
ราคาท่านละ 1,900 บาท (ไม่ต้องจ่ายแพงแหล่งท่องเที่ยวเท่ากัน แบบไม่รีบเที่ยว)
กำหนดการเดินทางรอบถัดไป(กรุ๊ปสวนตัว 14 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน)
รูป2
แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน
ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุก ถ้ำมรกต
กำหนดการเดินทาง สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,950 บาท
รูป2
ทัวร์ทะเลตรังวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวทะเลตรังครบ 4 เกาะ เกาะกระดาน เกาะไหง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะมุก (ถ้ำมรกต)
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 750 บาท (สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน)
รูป2
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูล 2 วัน 1 คืน
ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะสอง ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาว เกาะหินงามชมเกาะไข่ เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ตสดๆ มื้อค่ำ
โปรโมชั่นสุดๆ ไม่ไปไม่ได้แล้ว
ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
รูป2
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวทะเลตรังครบ 4 เกาะ เกาะกระดาน เกาะไหง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะมุก (ถ้ำมรกต)
วันที่เดินทาง ครบ 2 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
รูป2
ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ วันเดย์ทริป
ชมทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ เกาะสี่ อ่าวไร่เล
คณะครบ 2 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเพียงท่านละ 750 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
รูป2
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
รับส่งจากหาดใหญ่
กำหนดการเดินทาง 14-16 เม.ย.56
ราคาเพียงท่านละ 6,600 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
รูป2
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูล 3 วัน 2 คืน
ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะสอง ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาว เกาะหินงามชมเกาะไข่ เที่ยวอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา เล่นน้ำเกาะหลีเป๊ะ
เดินทางกรุ๊ปส่วนตัว 36-50 ท่าน
ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
รูป2
ทัวร์ทะเลตรัง เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ชมถ้ำมรกตทะเลตรัง ดูปะการังเกาะไหง ขึ้นเคเบิ้ลคาร์เกาะลังกาวี ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านตลาดกัวฮ์
กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป
ราคาเพียงท่านละ 6,500 บาท
รูป2
ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
ทัวร์กระบี่ ชมสระมรกต กระบี่ ตรัง เกาะลังกาวี ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งย่านตลาดกัวฮ์
คณะส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไปสามารถออเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเพียงท่านละ 6,500 บาท
รูป2
ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง ราวี 2 วัน 1 คืน
เดินทาง คณะส่วนตัว 26 ท่าน ขึ้นไป
พักบนเกาะหลีเป๊ะ (ห้องแอร์)
ราคาท่านละ 3,600 บาท
ใช้เรือสปีทโบ้ทกรุ๊ปส่วนตัวไม่รวมกับคนอื่น
รูป2
ทัวร์ทะเลแหวก สตูล
ชมเกาะกว้าง หาดหินเหล็ก เกาะปูเลาตีฆอ เกาะปูเลาอูบี
กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 10 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
รูป2
ทัวร์ล่องแก่งสตูล เล่นน้ำทะเลแหวก ทานอาหารซีฟู๊ตสดๆ 2 วัน 1 คืน
เดินทาง คณะส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 2,900 บาท
เป็นโปรแกรม เที่ยวสองน้ำ (น้ำจืด น้ำเค็ม) ชมธรรมชาติ ความเป็นสตูล
รูป2
แพคเกจทัวร์ตรัง มีให้เลือก 7 โปรแกรมทัวร์
คณะครบ 2 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ รวมทุกอย่างแล750 บาท
รูป2
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทุกที่ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ราวี เกาะหินงาม
ราคาท่านละ สอบถาม
กรุ๊ปส่วนตัวของหน่วยงานต่างๆ แถมฟรี อาหารซีฟู๊ดมื้อค่ำ
รูป2
ทัวร์เกาะลังกาวี ทะเลแหวก สตูล 2 วัน 1 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี เล่นน้ำทะเลแหวกหยงโป สตูล
กำหนดการเดินทาง สอบถาม รับส่งจากหาดใหญ่
ราคาเพียงท่านละ 4,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
       
ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ตรัง,ทัวร์สตูล,ทัวร์กระบี่,ทัวร์ภูเก็ต (เริ่มต้น และสิ้นสุดการเดินทางจากกรุงเทพฯ)
รูป2
ทัวร์ตรัง กระบี่ 5 วัน 4 คืน เริ่มจาก กรุงเทพฯ
ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะไหง ทะเลแหวก เกาะปอดะ อ่าวไรเลย์ น้ำตกร้อน สระมรกต
ราคาเริ่มต้น เพียงท่านละ 5,900 บาท
รูป2
ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี ทะเลแหวก 5 วัน 4 คืน เริ่มจาก กรุงเทพฯ
เกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไรเลย์ สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
ราคาเริ่มต้น เพียงท่านละ 6,400 บาท
       

ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- ถนนคนเดินเมืองตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ตรังวันเดย์ทริป

- ทัวร์สตูล ตรัง 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

- ทัวร์ตรัง ลังกาวีจากกรุงเทพฯ

- ทัวร์สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะลังกาวี ล่องแก่งสตูล

- ทัวร์หาดใหญ่

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- เกาะหลีเป๊ะ สตูล

- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

- วัดชนาธิปเฉลิม

- น้ำตกยาโรย

- ถ้ำลอดปูยู

- เมนูอาหารค่ำบนเกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์ลังกาวี ทะเลแหวกสตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ

- ทัวร์เกาะห้อง ทะเลใน กระบี่

- ทัวร์เกาะพีพี กระบี่

- ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกต กระบี่

- ทัวร์อ่าวท่าเลน กระบี่

- ซิตี้ทัวร์เมืองกระบี่

- ทัวร์ล่องอ่าวพังงา

- ทัวร์ตรัง กระบี่จากกรุงเทพ 5 วัน 4 คืน

- น้ำตกโตนปลิว สตูล

- น้ำตกวังสายทอง

- คฤหาสน์กูเด็น สตูล

- ตลาดวังประจัน

- ถ้ำภูผาเพชร

- น้ำตกธาราสวรรค์

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล

- ทัวร์เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

- ทัวร์ภูเก็ต เกาะราชาใหญ่

- ทัวร์ภูเก็ต

- ทัวร์ภูเก็ต 1 วัน

- ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เหมาลำจากภูเก็ต

- ทัวร์ภูเก็ต มาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล
แพคเกจทัวร์เกาะตะรุเตา

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูลจากนครศรีธรรมราช

- ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )
ทัวร์เกาะลังกาวีราคาถูก
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตะรุเตา
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์
รวมทุกเรื่องในมาเลเซีย
ทัวร์ต่างประเทศอื่น

- กัวลาลัมเปอร์

- เกาะลังกาวี

- เก็นติ้ง ไฮแลนด์

- ปุตราจาย่า

- คาเมร่อนไฮแลนด์

- ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน

- โรงแรมที่คาเมร่อน

- บรรยากาศที่คาเมร่อน

- ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน

- ไร่ชาที่คาเมร่อน

- เกาะปีนัง

- ป้อมปราการคอร์เวลลิส

- จอร์จทาวน์

- พิพิธภัณฑ์ปีนัง

- โบสถ์ St. George

- ตึกคอมต้า

- วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย)

- วัด Dharamikarama (วัดพม่า)

- วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า)

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน

- ตำนานพระนางมัสสุหรี

- เกาะลังกาวี เมืองท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง

- ประวัติพระนางมัสสุหรี เกาะลังกาวี

- โปรแกรมทัวร์ลังกาวี

- เลโก้แลนด์ มาเลเซีย

- ท่องชมนครกัวลาลัมเปอร์

- ยูนิเวอร์แซล

- ประเทศสิงคโปร์

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ถนนออร์ชาร์ต

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- อาคาร Esplanade

- เกาะเซ็นโตซ่า

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์จากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

- ทัวร์สิงคโปร์ไปรถกลับเครื่อง

- ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน

- รัฐต่างในมาเลเซีย

- ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย

- กัวลาลัมเปอร์

- มัสยิดจาเม็ก

- ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- เกาะลังกาวี มาเลเซีย

- แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซีย

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน จากภูเก็ต

- เกาะลังกาวี เกาะแห่งตำนาน

- หมดยุคคำสาปเกาะลังกาวี

- ทัวร์คาเมร่อน ปีนัง 5 วัน 4 คืนจากกรุงเทพ

- สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย

- ทัวร์ลังกาวีจากกระบี่

- ตึกแฟดปิโตนัส

- ตึกสุลต่านอับดุลซามัด

- ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน มาเลเซีย

- ทัวร์เกาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์หลวงพระบางบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์มาเลเซียทางรถ

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ฮ่องกงจากภูเก็ต

- ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้นจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์ลังกาวี ล่องแก่งสตูล

- ทัวร์จีน ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เกาหลีจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีจากภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี

- ทัวร์เมดาน อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์เมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน 4 คืน

- หอคอยเคแอล

- ดาตารันเมอร์เดก้า

- สโมสรรอยัลเซอลังงอร์

- มาเก็นสแควร์มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซียจากเชียงใหม่บินลงหาดใหญ่

รวม คลิป VDO ท่องเที่ยว / รูปถ่ายกรุ๊ปทัวร์ที่ผ่านมา
รวมคลิปวีดีโอทั้งหมดที่ TeawsanooktourTV
รูป เดินชมถนนคนเดิน ณ เมืองตรัง
รูป ร้านอาหารซาร่าสุกี้ที่สตูล
รูป ร้านอาหารลานข้าว อ.ละงู สตูล
รูป แพคเกจทัวร์วันเดย์ทริปเกาะหลีเป๊ะ สตูล
รูป ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่
รูป ทัวร์คาเมร่อน มาเลเซีย
รูป เที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ มาเลเซีย
ทริป เคเบิ้ลคาร์ เกาะลังกาวี
รูป ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง
รูป นำคณะดูงานโรงเรียนในมาเลเซีย
ดูรูปทั้งหมดคลิกที่นี่
บริการนำเที่ยวโดย
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335  Line ID. maiteaw_sanook
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน,ทัวร์เกาะลังกาวี,แพคเกจทัวร์ปีนัง มาเลเซีย,ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน