ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์เลโก้แลนด์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน บินตรงจากกรุงเทพฯ (คณะส่วนตัวสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน)
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์-มะละกา
13.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
15.00 น.
ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 960  (มีบริการอาหารบนเครื่อง) สนุกกับการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ บนเครื่องด้วยจอทีวีเป็นส่วนตัวตามสะดวก
18.05 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองมะละกา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-3.5 ชั่วโมง) เมืองมะละกา เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการติดต่อค้าขายหรือเป็นเมืองเศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือขวานทอง เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน มีมรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรมชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซีย
พักที่ BAY VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง
มะละกา-โยโฮบารู-สวนสนุกเลโก้แลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองมรดกโลก นครประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย เป็นเมืองที่มีความสำคัญ มีประวัติความเป็นมามากที่สุดเมืองหนึ่งในมาเลเซีย เป็นเมืองท่าเรือที่มีที่ตั้งเหมาะแก่การค้าขาย จึงมีชาติตะวันตกต้องการที่จะยึดมะละกาเป็นเมืองขึ้นเมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์  เที่ยวชมย่าน Dutch Square ซึ่งมีโบสถ์เก่าสร้างอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นโดยคณะบาทหลวงจากโปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1521 ตอนแรกนั้นเป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ และมีการขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อมาฮอลันดาเข้ามาปกครองมะละกา จึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นโบสถ์เซนปอล และใช้งานโบสถ์แห่งนี้เป็นเวลา 112 ปี จนกระทั่งโบสถ์คริสต์สีแดง ตรง Dutch Square สร้างเสร็จ จึงไปใช้โบสถ์ของตัวเอง ชมป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา จากนั้นนำท่านเดินชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ผ่านชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย และผ่านชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่อิสกันดาร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ทางตอนใต้สุดของแหลมมลายู ติดกับประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด แบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ โซน The Begining คือบริเวณทางเข้าสวนสนุก ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก โซน Miniland ที่ใช้ตัวเลโก้ประกอบขึ้นมาจำลองสถานที่สำคัญของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่าเป็นโซนไฮไลท์ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้ โซน Lego Technic เครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยรถไฟเหาะ โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแห่งเวทมนตร์ และนั่งรถไฟเหาะบนหลังมังกร โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิรามิดแห่งอียิปต์ โซน Imagination ที่สร้างเสริมจินตนาการให้คุณหนูน้อยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ โซน Lego City ที่ให้เด็กๆ ได้ลองบังคับรถและเรือ เพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ***อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม***
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ THE ZON REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม
โยโฮบารู–มะละกา-กัวลาลัมเปอร์–ช้อปปิ้ง–สุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมธรรมชาติอันเขียวขจีของต้นปาล์มน้ำมันที่เรียงรายอยู่สองข้างทางอันเป็นพืชเศษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย นำท่านชมจัตุรัสเมอร์เดด้า (ลานแห่งอิสรภาพ) ชาวมาเลเซียจะมาชุมชุมเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติซึ่งมีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูกลดลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติ มาเลเซียหลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า มาเลเซีย นำท่านถ่ายรูปกับตึกแฝด KLCC (ไม่ได้ขึ้นด้านบน) นำท่านซื้อของฝากขึ้นชื่อของมาเลเซีย ช๊อคโกแลต หลากหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าชั้นนำเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึก ณ ห้างซูเรีย ซึ่งมีสินค้าหลายหลายแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกซื้อ
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.00 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MS 961 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
23.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308 เที่ยวกับคนในพื้นที่รู้จริง รู้ลึก ราคาถูกกว่า
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )