ทัวร์มาเลเซีย บินตรงจากเชียงใหม่ มายังหาดใหญ่ 5 วัน 4 คืน มาครั้งเดียวเที่ยวครบประเทศมาเลเซีย                                                                                                                                                     
กำหนดการเดินทาง                                                                                                                                                 
วันแรก
หาดใหญ่(เวลา 10.35 น.)  - คาเมร่อน
10.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา และผ่านด่างจังโหลนของมาเลเซีย
11.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพี่แผ้ว (1)
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ ดินแดนแห่พืชผักเมืองหนาว และสัมผัสบรรยากาศยามเย็นของยอดเข้าอย่างเต็มที่กับบรรยกาศของตลาดพืชผัก ณ ตลอดคาเมร่อนไฮแลนด์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) แบบสตีมโบ้ทคาเมร่อนจานั้นนำคณะเข้าพัก ณ  โรงแรม SOSAPASADINA  CAMERRAL HOTEL หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่าง
วันที่สอง
คาเมร่อน – ไร่ชา – สวนสตอเบอร์รี่ – สวนกระบองเพชร – เก็นติ้ง                     
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้นนำคณะท่องเที่ยวบนยอดเขา คาเมร่อน ณ จุดต่างๆ เช่น ถ่านรูปกับไร่ชา และจิบชาจากแหล่งกำเนิดชาของมาเลเซีย ชมไร่สตอเบอร์รี่ พร้อมทั้งซื้อรับประทานได้ตามอัธยาศัย ต่อด้วยชมสวนต้นกระบองเพชร ที่มีให้ท่านได้ชมหลากหลายสายพันธุ์ สมควรแกเวลานำคณะเดินทางต่อสู่อีกอนาจักรหนึ่งที่อยู่บนยอดเขานั้นคือ เก็นติ้งไฮแลนด์

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
นำคณะนั่ง กระเช้าลอยฟ้าสู่ ดินแดนในฝัน และเมืองในหมอก ณ เก็นติ้งฯ เมื่อถึงสถานีปลายทางนำคณะเดินผ่านเครื่องเล่น และ ร้านค้าขายสิ้นค้านานาชนิดเพื่อไปทำการเช็คอินรับกุญแจห้องก่อน หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะนัดแนะเวลากับทางคณะเพื่อนำคณะเดินชมจุดต่างๆ บนเก็นติ้ง และบอกวิธีการเดินไปยังห้องพัก หรือ จุดอื่นๆที่ท่านสนใจ
18.30 น.
บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องหารหารFirst World Caffe (5)จากนั้นให้ท่านอิสระผักผ่อนอย่างเต็มที่บนเก็นติ้ง

(ท่านที่ต้องการเข้าคาสิโนต้องมีอายุเกิน 21 ปี และแต่งกายสุภาพ พร้อมทั้งมีหนังสือเดินทางติดตัวไว้)
พัก ณ  โรงแรม FIRST WORLD GENTING HOTEL หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่าง

วันที่สาม 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ตึกปิโตนัส- ติตี้ทัวร์ – ปุตราจาย่า                                        
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
07.30 น.
นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาเก็นติ้ง สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อชมความงามของเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียที่กำลังจะพัฒนาตัวเองให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางการเงินและการธนาคาร ระหว่างทางแวะจุดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น - ให้คณะได้ชมความยิ่งใหญ่ของวัดบาตูเคบ วัดที่ชาวฮินดูในมาเลเซียให้ความเคารพนับถือและสักการะพระศิวะห์มากอีกวัดหนึ่งของมาเลเซีย - แวะซื้อของฝาก เช่น นาฬิกา น้ำหอม ฯลฯ จากร้านค้าปลอดภาษี และศูนย์ค้าส่งในประเทศมาเลเซีย - ชิมกาแฟขาว น้ำมันสะกิดรูตุด กาแฟตุ้งกัดอาลี (กินแล้วตุง) ขนมตุบตับ ยาแก่ไอ ฯลฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับวิสัยทัศน์อันก้าวหน้าของท่าน ดร.มหาธีร์ ที่มีแนวคิดที่จะสร้องเมืองใหม่ก่อนที่ท่านจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่มารวม 22 ปี ท่านจะได้เห็นอาคารองกระทรวงต่างๆที่มีรูปลักษณ์โดนเด่นแตกต่างกันไป ท่านจะได้สัมผัสและชมความงามและยิ่งใหญ่ของมัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพูที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ที่มีลานกิจกรรมและเสาธงชาติ รวมทั้งธงประจำรัฐประดับอยู่ด้านหน้าดูแล้วมีพลัง ประกอบกับอีกมุมหนึ่งท่านได้ได้เห็นโดมของอาคารรัฐสภาที่เห็นโดดเด่นไม่แพ้กัน สมควรแกเวลานำคณะเดินทางเข้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์อีกครั้ง ระหว่างทางนำคณะแวะ ชม ชิม และช้อป ณ โรงงานทำโชโกเล็ตส่งออกของแท้จากมาเลเซีย ซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู้ที่พัก   ณ  CITITEL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า (อิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย)
วันที่สี่
กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – จังโหลน -  หาดใหญ่   
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
07.30 น.
นำคณะถ่ายรูป ณ ลานประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย ณ ลานเมอร์เดก้าสแควร์ มุมหนึ่งท่านสามารถถ่ารกับเสาธงที่อดีดเคยสูงที่สุดในโลก และอีกมุมท่านก็จะได้เห็นอาคารรูปทรงสไตล์มาลยู ณ ตึกอับดุลซาหมัด ให้ท่านมีเวลาถ่ายรูปย่าเช้าจนพอใจ และนำคณะเดินทางต่อสู่ พระราชวังอิสตาน่าเนก้าร่า ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นในจุดที่ดีที่สุดของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ให้คณะมีเวลาได้ถ่ายรูปกับทหารม้า และองค์รักษ์ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา ระหว่างทางรวมกิจกรรมกับทีมงานมัคคุเทศก์ หรือ ดูหนัง ฟังเพลง ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย
นำคณะเดินเดินทางต่อ พักผ่อนบนรถ (จะแวะจุดคาร์ปาร์คกิงให้เข้าห้องน้ำเรื่อยๆ)
17.00 น.
(เวลาโดยประมาณ) กรณี Zoon Dity Free ยังไม่ปิดจะให้เวลาท่านเลือกซื้อของเพิ่มเติม จากนั้นนำคณะผ่านด่านกลับสู่หาดใหญ่
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารโซนใกล้ตลาดกิมหยง นำคณะเข้าพัก  ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ หรือเทียบเท่า (อิสระพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย)
วันที่ห้า
หาดใหญ่ – ช้อปปิ้งอิสระ                                                                             
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
เช้า
อิสระช้อปปิ้ง ณ เมืองหาดใหญ่
10.00 น.
ส่งคณะขึ้นเครื่อง ณ สนามบินหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
เที่ยวสนุกทัวร์สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง แต่เรามีนโยบายที่จะไปรับลูกค้าจากทุกจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบโจร์ย์ท่านที่จะได้ท่องเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ในราคาที่ถูกกว่า
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง: 10-12 ส.ค./9-11 ต.ค./24-26 ต.ค./7-9 พ.ย./5-7 ธ.ค./26-28 ธ.ค.
ช่วงปีใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค.
ราคาต่อท่าน 14,500 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี , ทัวร์เก็นติ้ง , ทัวร์มาเลเซีย
รูป2
เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ - ช้อปตลาดกัวฮ์
รูป2
เดินทาง กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน
ราคาท่านละ 4,490 บาท เปิดรับจองแล้ว
เราพร้อมให้บริการทุกท่านในทุกโอกาส
รูป2
ทัวร์เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน สุดคุ้ม เพียง 5,500 บาท
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
รูป2
ล่องเรือสำราญระดับโลก สตาร์ครูซ สัมผัสน่านน้ำสากล เที่ยวครบเกาะปีนัง วัดไทย วัดพม่า วัดเขาเตา ช้อปปิ้งจุใจดิวตี้ฟรีจังโหลน
กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 10 ท่าน
ราคาท่านละ 4,500 บาท จากหาดใหญ่
รูป2
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
ราคาท่านละ 4,590 บาท
รูป2
เที่ยวครบสถานที่สำคัญ สุสานพระนางมัสสุหรี ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาดกัวฮ์ ถ่ายรูปคู่สัญญาลักษณ์เกาะลังกาวี (นกอินทรีย์)
กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
รูป2
ทัวร์เกาะลังกาวี 5 วัน 4 คืน (เดินทางจากกรุงเทพ)
เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ - ล่องเรือคิลิ่ม - ช้อปตลาดกัวฮ์
เดินทางวันที่
ราคาท่านละ 7,500 บาท/ 7,900.- (จองด่วน )
รูป2
เที่ยวครบปีนัง อดัตเมืองท่า สัมผัสอากาศหนาวตลอดทั้งปีที่เก็นติ้งไฮแลนด์ เที่ยวเมืองหลาวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า
เดินทางวันที่ สอบถาม
ราคาท่านละ 4,500 บาท
รูป2
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
โปรโมชั่นนี้คณะส่วนตัว 40 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
รูป2
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
โปรโมชั่นนี้ รับจัดคณะส่วนตัว 35-40 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว อาหาร 8 มื้อ ที่พัก 2 คืน พักบนรถ 2 คืน
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี ทัวร์สตูล โปรแกรมทัวร์อื่นๆ คลิกที่นี่
ทัวร์สิงคโปร์, สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล, มาริน่าเบล์
รูป2
ไชน่าทาวน์ ล่องเรือ bumboad เมอร์ไลน์อ่อน น้ำพุดนตรี
เดินทาง สอบถาม
กรุ๊ปพิเศษ บินตรงจากหาดใหญ่
ราคาเพียงท่านละ สอบถาม
รูป2
ไชน่าทาวน์ ล่องเรือ bumboad เมอร์ไลน์อ่อน น้ำพุดนตรี
กรุ๊ปพิเศษ บินตรงจากกระบี่
ราคาเพียงท่านละ 18,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)
รูป2
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลทั้งวัน - ช้อปถนนออรชาร์ด (สบายกว่า)
เดินทางกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 19,900 บาท
ข้อแนะนำช่วงวันหยุดควรวางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้า
รูป2
สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล - น้ำพุดนตรี -เมอร์ไลอ้อน - ช้อปออร์ชาร์ด
เดินทาง กรุ๊ปส่วนตัว 16 ท่านขึ้นไป
ราคาเพียงท่านละ 18,900 บาท
รูป2
เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลทั้งวัน - ช้อปถนนออรชาร์ด (ราคานี้รวมบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลแล้ว)
เดินทาง กรุ๊ปเหมาเท่านั้น
ราคาท่านละ 5,690 บาท (ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว) คณะ 35-40 ท่าน
รูป2
เดินทาง สอบถาม (รวมค่าเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว)
(รวมค่าเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว)
รูป2
เที่ยวครบทุกที่ในสิงคโปร์ มะละกา ปุตราจาย่า มาเลเซีย
ราคาท่านละ 6,590 บาท (ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว)
รูป2
ทัวร์เก็นตื้ง 3 วัน 2 คืน บินตรงจากภูเก็ต
โปรแกรมพิเศษ พักบนเก็นติ้งทั้ง 2 คืน
ข้อแนะนำช่วงวันหยุดควรวางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้า
       
       

ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- ถนนคนเดินเมืองตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ตรังวันเดย์ทริป

- ทัวร์สตูล ตรัง 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

- ทัวร์ตรัง ลังกาวีจากกรุงเทพฯ

- ทัวร์สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะลังกาวี ล่องแก่งสตูล

- ทัวร์หาดใหญ่

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- เกาะหลีเป๊ะ สตูล

- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

- วัดชนาธิปเฉลิม

- น้ำตกยาโรย

- ถ้ำลอดปูยู

- เมนูอาหารค่ำบนเกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์ลังกาวี ทะเลแหวกสตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ

- ทัวร์เกาะห้อง ทะเลใน กระบี่

- ทัวร์เกาะพีพี กระบี่

- ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกต กระบี่

- ทัวร์อ่าวท่าเลน กระบี่

- ซิตี้ทัวร์เมืองกระบี่

- ทัวร์ล่องอ่าวพังงา

- ทัวร์ตรัง กระบี่จากกรุงเทพ 5 วัน 4 คืน

- น้ำตกโตนปลิว สตูล

- น้ำตกวังสายทอง

- คฤหาสน์กูเด็น สตูล

- ตลาดวังประจัน

- ถ้ำภูผาเพชร

- น้ำตกธาราสวรรค์

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล

- ทัวร์เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

- ทัวร์ภูเก็ต เกาะราชาใหญ่

- ทัวร์ภูเก็ต

- ทัวร์ภูเก็ต 1 วัน

- ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เหมาลำจากภูเก็ต

- ทัวร์ภูเก็ต มาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล
แพคเกจทัวร์เกาะตะรุเตา

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูลจากนครศรีธรรมราช

- ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )
ทัวร์เกาะลังกาวีราคาถูก
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตะรุเตา
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์
รวมทุกเรื่องในมาเลเซีย
ทัวร์ต่างประเทศอื่น

- กัวลาลัมเปอร์

- เกาะลังกาวี

- เก็นติ้ง ไฮแลนด์

- ปุตราจาย่า

- คาเมร่อนไฮแลนด์

- ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน

- โรงแรมที่คาเมร่อน

- บรรยากาศที่คาเมร่อน

- ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน

- ไร่ชาที่คาเมร่อน

- เกาะปีนัง

- ป้อมปราการคอร์เวลลิส

- จอร์จทาวน์

- พิพิธภัณฑ์ปีนัง

- โบสถ์ St. George

- ตึกคอมต้า

- วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย)

- วัด Dharamikarama (วัดพม่า)

- วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า)

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน

- ตำนานพระนางมัสสุหรี

- เกาะลังกาวี เมืองท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง

- ประวัติพระนางมัสสุหรี เกาะลังกาวี

- โปรแกรมทัวร์ลังกาวี

- เลโก้แลนด์ มาเลเซีย

- ท่องชมนครกัวลาลัมเปอร์

- ยูนิเวอร์แซล

- ประเทศสิงคโปร์

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ถนนออร์ชาร์ต

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- อาคาร Esplanade

- เกาะเซ็นโตซ่า

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์จากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

- ทัวร์สิงคโปร์ไปรถกลับเครื่อง

- ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน

- รัฐต่างในมาเลเซีย

- ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย

- กัวลาลัมเปอร์

- มัสยิดจาเม็ก

- ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- เกาะลังกาวี มาเลเซีย

- แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซีย

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน จากภูเก็ต

- เกาะลังกาวี เกาะแห่งตำนาน

- หมดยุคคำสาปเกาะลังกาวี

- ทัวร์คาเมร่อน ปีนัง 5 วัน 4 คืนจากกรุงเทพ

- สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย

- ทัวร์ลังกาวีจากกระบี่

- ตึกแฟดปิโตนัส

- ตึกสุลต่านอับดุลซามัด
นาซิเลอมะห์

- ทัวร์เกาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์หลวงพระบางบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์มาเลเซียทางรถ

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ฮ่องกงจากภูเก็ต

- ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้นจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์ลังกาวี ล่องแก่งสตูล

- ทัวร์จีน ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เกาหลีจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีจากภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์มาเลเซียจากสุราษฎร์ธานี

- ทัวร์เมดาน อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์เมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน 4 คืน

- หอคอยเคแอล

- ดาตารันเมอร์เดก้า

- สโมสรรอยัลเซอลังงอร์

- มาเก็นสแควร์มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซียจากเชียงใหม่บินลงหาดใหญ่

รวม คลิป VDO ท่องเที่ยว / รูปถ่ายกรุ๊ปทัวร์ที่ผ่านมา
รวมคลิปวีดีโอทั้งหมดที่ TeawsanooktourTV
รูป เดินชมถนนคนเดิน ณ เมืองตรัง
รูป ร้านอาหารซาร่าสุกี้ที่สตูล
รูป ร้านอาหารลานข้าว อ.ละงู สตูล
รูป แพคเกจทัวร์วันเดย์ทริปเกาะหลีเป๊ะ สตูล
รูป ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่
รูป ทัวร์คาเมร่อน มาเลเซีย
รูป เที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ มาเลเซีย
ทริป เคเบิ้ลคาร์ เกาะลังกาวี
รูป ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง
รูป นำคณะดูงานโรงเรียนในมาเลเซีย
ดูรูปทั้งหมดคลิกที่นี่
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)