ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน จากกรุงเทพ เที่ยวครบทุกเมืองท่องเที่ยวของมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก ต้องซื้อทัวร์ท้องถิ่น บริการประทับใจ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก:สุวรรณภูมิ –  กัวลาลัมเปอร์
13.00

15.30
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Egypt Air เคาน์เตอร์ Q เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) สนุกกับการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ บนเครื่องด้วยจอทีวีเป็นส่วนตัว ตามสะดวก(บิน2 ชม.)
เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารค่ำ (มื้อที่1)
นำคณะเดินทางสู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าสู่ที่พักโรงแรม RADIUS INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า ใกล้แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง เชิญท่าน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์- มะละกาเมืองมรดกโลก
sเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 2 ) จากนั้นนำท่านสู่ตึกปิโตรนัส ถ่ายรูปตึกแฝดที่สุงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านผ่าน ชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมี สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของกษัตริย์ มาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม K.L.TOWER  สื่อสาร ( ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3 ) หลังอาหาร จากนั้นเข้าสู่เส้นทางด่วน เพื่อเดินทางสู่ มะละกา นำท่านเดินทางไป ชมความงดงามของ Stadthuys , Victoria Fountain, Christ Church  หอนาฬิกา กังหัน แถบ Duch Squareและย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี  ผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าใน วันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหักเหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้พระราชวังวาติกันSt. Ancis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์ จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)
17.30 บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่าน นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อล่องแม่น้ำมะละกา นำท่านชมบรรยากาศ แสง สีแห่งอารยธรรม ของ ชาวดัชต์ ชาวโปรตุกีส และอังกฤษ ที่ได้ทิ้งร่องรอยความเป็นอยู่ให้ชนรุ่นหลังได้ชม ร่วมพิสูจน์ความงามกับสายน้ำที่ผ่านกาลเวลามานับสามสี่ร้อยปีตื่นตากับ ความงามของสองฝั่ง ที่เต็มไปด้วยอาคารสวยงาม ซึ่งได้ขนานนามเป็นเมืองมรดกโลก ที่แตกต่างสิ้นเชิงจากเมืองอื่นๆในมาเลเซีย หลังจากดื่มด่ำกับบรรยากาศ สบายๆ นำท่าเข้าที่พัก Avilion Legacy Melaka Hotel
วันที่สาม มะละกา-เก็นติ้ง City of Entertainment
07.00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดิน Jongker Street เจาะเวลาหาอดีตกัน เป็นานที่อยู่อาศัยของคนจีน หรือไชน่าทาวว์ ซึ่งที่นี่ ท่านจะตื่นตากับบรรยากาศย้อนอดีตกว่าสามร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่อง ที่ดูเป็นเอกลักษณ์และเก่าแก่ หรือจะเป็นของซื้อของขาย หรือขนม ที่ท่านไม่ได้ เห็น หรือชิม มานานแสนนาน ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่อดที่จะหวนนึกถึงอดีตในวัยเยาว์ ที่จะย้อนเข้ามาสู่ท่านในทันที สนุกกับการถ่ายรูปบรรยากาศที่ตกแต่งอย่างผสมผสานด้วยกัน บนถนนย่านนี้ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัด เช็ง ฮุน เต็ง ซึ่งเป็นวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย
10.00
12.00
อำลามะละกา มุ่งสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองในหมอก บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 6)แวะชมร้านขายช็อดโกแลต ราคาถูก ซึ่งมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋ ต้มซุปเครื่องยาจีน และ ขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมาย จากนั้นเดินทาง สู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ สู่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเชีย ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์  ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า ( จำลอง ) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิต จากระดับน้ำทะเลเข้าที่พัก โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย**สุภาบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน**( กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์)
เย็น อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามสะดวกที่ฟู๊ดคอร์ด และอื่นๆอีกมากมาย
วันที่สี่ เก็นติ้งฯ  - คาเมรอนไฮแลนด์
07.00

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า อำลาเก็นติ้ง เพื่อเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ
12.00 บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8 ) ระหว่างทางสู่คาเมรอนฯชมไร่พืชผักอันเขียวขจี นำท่านขึ้นเขาคาเมรอนฯ จากนั้นแวะเที่ยว ”น้ำตกอีสกันดา" ระหว่างเส้นทางขึ้นคาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้าน ให้ท่านได้สัมผัสอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ามกลางหุบเขา
18.30
20.30
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) แบบสุกี้หม้อไฟชาบู-ชาบู จากนั้นหลังจากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ง ผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว และของฝากท้องถิ่น ที่ตลาดกลางคืน
เข้าที่พัก โรงแรมอิควอทอเรี่ยม หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขา สถานที่พักงดงามตาม แบบสถาปัตยกรรมยุโรป บรรยากาศแสนคลาสสิค
วันที่ห้า คาเมรอน-เมืองใหม่ปุตตราจาย่า-กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10) สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลำโพง แยมมิร่า กุหลาบ โคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่ ไร่มะเขือเทศ สีสันสดใส ตื่นตากับพืชพันธ์กระบองเพชร ที่มีรูปร่างแปลกตายิ่งนัก และ ไร่สตอร์เบอร์รี่ จำนวนมากมายบนภูเขา สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ แวะชม ฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม หรือเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้าน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา มุ่งสู่เมืองใหม่ปุตตราจาย่า
12.00 บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) ระหว่างการเดินทาง)นำท่าน เที่ยวเมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัย ชมมัสยิดสีชมพูที่ งดงาม ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาปส่วนหนึ่ง และ บนพื้นดินส่วนหนึ่ง ถ่ายรูปกับมัสยิดสีชมพู ชมทำเนียบรัฐบาลที่มีอาคารอันงดงามตระการตาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์ บรรยากาศริมทะเลสาปแสนคลาสสิค
18.00
19.30
22.40
23.40
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ณ ภัตตาคารจีนก่อนเดินทางสู่สนามบิน
นำท่านเดินทางสู่สนามบินKLIA เพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงทพฯ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Egypt Air เที่ยวบิน MS961 (บริการอาหารรอบดึกบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  พร้อมความประทับใจ
สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938 เที่ยวกับคนในพื้นที่รู้จริง รู้ลึก ราคาถูกกว่า
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่น่าสนใจ ::
เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)

ADD ID Line ที่ : maiteawsanook (เบอร์นี้ใช้ไลน์ 093 657 7766) || FB : เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม || YouTube ช่อง : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ||