ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน : สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล มาริน่าเบย์แซนด์ ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มารีนา เบย์ แซนด์ – ล่องเรือแม่นํ้าสิงคโปร                     
05.00 น.

คณะพรอ้ มกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย ( FD )โดยมีเจ้าหน้าทของี่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

07.05 น.

เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน FD 3501

10.25 น.

เดินทางถึงสนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบรอ้ ยแลว้ นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
พิเศษ นำท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์สประกอบไปดว้ ยหอ้ งพักและหอ้ งสูทกว่า 2,561 หอ้ ง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park
ตั้งอยู่ชัน้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มี
พื้นที่กวา้ งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไมใ้ หญ่ 250 ตน้ และไมป้ ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้ นอาหารที่หรูหรา รวมถึง
The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงขา้ มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ ยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้ นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตูพ้ นันหยอดเหรียญ ภายในยังมี
รา้ นคา้ ปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคา้ ยี่หอ้ ดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier …… จากนั้นเขา้
สู่ท่าเรือชาร์คคีย์ Charke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยามคํ่าคืนยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นำท่านล่องเรือ Bumboat ชมทัศนียภาพยามคํ่าคืนของแม่น้ำสิงคโปร์และวิถีชีวิถความเป็นอยู่ตลอดสองฝังแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Grand Chanceller Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำท่านเดินทางเขา้ สู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:0018:00 (เล่นกี่รอบกี่ไดต้ ามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 หอ้ งจากโรงแรมระดับหรู 6ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม CrockfordTower
1) Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้ หญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และคน้ หาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียงจริง ท่านจะตื่นเตน้ ประทับใจไม่รูลื้ม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกลา้นปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแทจ้ ริง(อาหารกลางวันอิสระเพื่อใหท้ ่านไดส้ นุกอย่างเต็มที่)
อาหารใหเ้ ลือกมากมาย กว่า 56 รา้ น หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และในส่วนของFestive Walk, New York Town, Food Court Center) หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบรอ้ ย
แลว้ ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับการ ชอ้ ปปิ้ง สินคา้มากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของฝากที่ระลึก

ค่ำ

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Grand Chanceller Hotel หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม

ชมเมืองสงิ คโปร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออรช์าร์ด – กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้าณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่มอาคารบา้ นเรือนที่สรา้ งขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยสัมผัสน้ำพุแห่ความมั่งคั่ง น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก ล้อมไปด้วยตึกสูง 5 ตึก ว่ากันว่าสัมผัสแล้วจะพบกับโชคลาภ ชม
เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสรา้ งเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สรา้ งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย
และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นำท่านสู่ย่าน ลิตเตลิ้ อินเดีย ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนที่เต็มไปดว้ ยกลิ่นเครื่องเทศ
สายนี้มีเครื่องเพชรพลอยสไตล์อินเดีย มาลัยดอกมะลิ และผา้ ไหมส่าหรีเป็นจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เท็กกา้ เซ็นเตอร์ (Tekka Centre) และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ที่กวา้ งใหญ่ ไป
จนถึงรา้ นคา้ ขนาดเล็ก นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และใหท้ ่านไดสั้กการะเจา้ แม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและใหท้ ่านได ้
เลือกซื้อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลารา้ นคา้
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมหา้ งสรรพสินคา้ ชัน้ นำและสินคา้หลากหลาย อาทิเช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้
ปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นตน้ ใหท้ ่านชอ้ ปปิ้งสินคา้ มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ แบรนด์เนมชัน้ นำต่าง ๆ เครื่องใชไ้ ฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เ้วลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.40 น.
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3506
22.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR