ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า                        
09.00น.

พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์.........สายการบิน MALAYSIA AIRLINE

11.05น.

นำท่านเหิรฟ้ าสู่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบินที่ MH785 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่าน เที่ยวเมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย ซึ่งเป็น
เมืองที่สวยงามและทันสมัย ชมมัสยิดสีชมพูที่งดงามซึ่งตัง้ อยู่ในทะเลสาบส่วนหนึ่งและบนพืน้ ดินส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตราชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ ชมวัง สุลต่านรัฐเซลังงอร์ บรรยากาศ ริมทะเลสาบแสนคลาสสิคหลังจากนัน้ นำท่าน เดินทางเข้าสู่ที่พัก Alpha Genes Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ   

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ แสง สี ยามคํ่าคืนของกรุงกัวลาลัมเปอร์

 
วันที่สอง
กัวลาลัมเปอร์- มรดกโลกมะละกา
เช้า

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกมะละกาเมืองประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ในยุคที่ถูกล่าอาณานิคม เหตุที่มะละกามีความสำคัญ ต่อการยึดครองนัน้ ก็เพราะเป็น
ชัยภูมิที่เหมาะ ทำมาค้าขายกับประเทศต่างๆ มะละกาถูกชาติอาหรับเข้ามายึดครองอยู่นานหลายร้อยปี จากนัน้ ก็มีชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา ดัทช์ ฝรั่งเศส อังกฤษ มาติดต่อค้าขายและยึดเป็นเมืองขึน้ ปัจจุบันเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว และมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอยู่มากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
หลังจากนัน้ นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Dutch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนัน้ นำท่านเดินขึน้ เขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Francis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้วนักบุญ Farncis ได้สิน้ ชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึน้ เพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึน้ มาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหักเหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้ พระราชวังวาติกัน St. Francis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์ จากยอดเขา จากนัน้ เดินลงจากเขาชมป้ อม AFamosa ป้ อมป้ องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขีย้ วเล็บ(เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago) ชมย่านการค้าผสมผสาน บนถนนเดียวกัน

ค่ำ
เบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
นำทุกท่านเข้าที่พักโรงแรม Alpha Genes Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (5)
จากนัน้ นำท่านเดินทาง สู่ “ยอดเขาเก็นติง้ ไฮแลนด์” สู่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเชียที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็น
ประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติง้ ไฮแลนด์ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า (จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า6, 000ฟิตจากระดับนำ้ ทะเล
จากนัน้ เชิญท่านอิสระกับบรรยากาศยามเช้าแสนเย็นสบาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย

นำทุกท่านเข้าที่พัก โรงแรม FIRST WORLDเชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เชิญท่านเพลิดเพลิน
กับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย
*** สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้าคาสิโน อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกท่านสามารถเลือกทานอาหารตามสะดวก ที่ฟู๊ดคอร์ดหลากหลายชนิด
ที่พัก โรงแรม FIRST WORLD GENTING หรือระดับเทียบเท่า

   
วันที่สี่
เก็นติง้ – ซิตีทั้วร์ – ตึกแฝดปิ โตรนัส – K.L. TOWER - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (7)
นำท่านนั่งกระเช้าลงจากเก็นติง้ สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์จากนัน้ นำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่นำ้ 2 สายตัดกัน ที่ตัง้ ของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานนำ้ พุ St. Mary Churchโบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึน้ แทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของ มาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่าน ชนชมหอคอยโทรคมนาคมสื่อสาร K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) จากนัน้ นำท่านสู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กับ “ตึกปิ โตรนัส” จากนัน้นำท่านแวะชมและเลือกซือ้ สินค้า OTOP โรงงานผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์บะกุ๊ดเต๋ ขนมท้องถิ่น ฯลฯ / ร้านนาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้ าปลอดภาษี / ร้าน Chocolate เลือกซือ้ ช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทัง้ ช็อคโกแลตขาว, ดาร์กช็อคโกแลตในราคาโรงงาน นำท่านสู่ย่านช้อปปิ ้งห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ อาทิเช่น เบอร์จาย่า / เซน ให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามสะดวก
เที่ยง
**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**
15.30 น.
จากนัน้ นำท่านสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
17.50 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการการบิน Malaysia Airline เที่ยวบินที่ MH780
18.55 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR