ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน : ทัวร์สิงคโปร์ มาริน่าเบย์ ซิตี้ทัวร์ เมอร์ไลอ้อน ถนนออร์ชาร์ด ไชน่าทาวน์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - MARINA BAY SANDS CASINO                            
09.30 น.

คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ N 01-04 สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

11.45 น.

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเมียรมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M335

15.00 น.

เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศชมเมืองที่ไม่หยุดนิ่งและอุดมไปด้วยสีสันและการผสมผสานอย่างกลมกลืนของวัฒนธรรมอันหลากหลาย
พาคณะเข้าเยี่ยมชม Marina Bay Sands Casino ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเป็นบ่อนคาสิโนระดับโลกแห่งที่ 2 ของเกาะสิงคโปร์ ภายในยังมีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และชมบรรยากาศภายในซึ่งตกแต่งได้อย่างงดงามบนยอดตึกซึ่งออกแบบเป็นรูปเรือ พร้อมชมวิว อ่าวมารีน่า เบย์ และตัวเมืองสิงคโปร์ได้อย่างชัดเจน ใกล้กับโรงแรมเป็นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ สิงคโปร์ ฟลายเออร์

ค่ำ   

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) พิเศษ...ข้าวมันไก่สูตรต้นตำหรับ ข้าวมันไก่สิงคโปร์
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักที่ GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 
วันที่สอง
ซิตี้ทัวร์ ชมเมืองสิงคโปร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียนนำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ เดินทางสู่ วัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้วเพื่อ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก. จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านไชน่าทาวน์         

ค่ำ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) จากนั้นนำท่านเข้าสู่พักที่ GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 

วันที่สาม

อิสระช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ท่านอิสระกับ การช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช้อปปิ้งชื่อดังและเป็นที่รู้จักของนักช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น โรบินสัน, เซ็นเตอร์พอยท์, ออร์ชาร์ดพลาซ่า,
ลักกี้พลาซ่า, Wisma Atria Shopping Centre, Takashimaya และหลากหลายยี่ห้อแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้ออาทิ Bossini, G2000, Giordano, Baleno ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินชางฮี 
16.15 น.
ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M336
17.30 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR