ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืนบินFD : ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล มาริน่าเบย์แซนด์ เมอร์ไลอ้อน ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกชมเมืองสิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มารีนา เบย์ แซนด์ – ชมเมืองสิงคโปร์โดยรถสะเทิ้นนํ้าสะเท้นบก         
05.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย ( FD )โดยมีเจ้าหน้าี่ที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

07.05 น.

เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน FD 3501

10.25 น.

เดินทางถึงสนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย
พิเศษ นำท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์แซนด์ส ประกอบไปดว้ ยหอ้ งพักและหอ้ งสูทกว่า 2,561 หอ้ ง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands
Sky Park ตั้งอยู่ชัน้ ที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กวา้ งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ ไมใ้ หญ่ 250 ตน้ และไมป้ ระดับอีก 650 ตน้ มี
รา้ นอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนดส์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงขา้ มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปดว้ ยเกมการพนันทุกรูปแบบซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า600 โต๊ะ มีตูพ้ นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และ
ตูพ้ นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้ นคา้ ปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคา้ ยี่หอ้ ดัง ๆ ไดม้ ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada,
Burberry, Cartier …… นำทุกท่านนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (Duck Tour) เริ่มตน้ วิ่งบนบกชมเมืองสิงคโปร์ที่ไดรั้บการพัฒนา และการสรา้ งเมืองใหเ้ ป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ระหว่าง ทางผ่าน
ชมทิวทัศน์อันสวยงามและความสะอาดสะอา้ นของถนนหนทาง ผ่านเมืองชมสนามปาดังสนามขนาดใหญ่ซึ่งลอ้ มรอบดว้ ยทำเนียบรัฐบาลศาลฎีกา และศาลาว่า การเมือง หลังจากที่นำทุกท่าน
อิ่มเอมกับบรรยากาศบนบกแลว้ ต่อไปเราจะนำทุกท่านลงอ่าวสิงคโปร์ โดยรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกคันเดิม นำทุกท่านสัมผัสอีกบรรยากาศของการท่องเที่ยวสิงคโปร์แบบไม่เหมือนใคร โดยที่ทุกท่าน
สามารถชมวิว เมอร์ไลออ้ น, สิงคโปร์ไฟลเออร์,ตึกแอสพลานาด และ บริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์
ไลออ้ นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
ค่ำ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พัก ที่ Royal@Queen Hotel หรือเทียบเท่า
   
วันที่สอง
สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางเขา้ สู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 –18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ไดต้ ามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะ
เซ็นโตซ่า รายลอ้ มดว้ ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทหอ้ งพัก 1,800 หอ้ งจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
1) Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้ หญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และคน้ หาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียงจริง ท่านจะตื่นเตน้ ประทับใจไม่รูลื้ม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกลา้ นปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแทจ้ ริง(อาหารกลางวันอิสระเพื่อใหท้ ่านไดส้ นุกอย่างเต็มที่)
อาหารใหเ้ ลือกมากมาย กว่า 56 รา้ น หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center) หลังจากความสนุกสนานจบลง
เรียบรอ้ ยแลว้ ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับการ ช้อปปิ้งสินคา้ มากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของฝากที่ระลึก

ค่ำ

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พัก ณ Royal@Queen Hotel หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม

ชมเมืองสงิ คโปร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออรช์าร์ด – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่มอาคารบา้ นเรือนที่สรา้ งขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุย้ สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก ลอ้ มไปดว้ ยตึกสูง 5 ตึก ว่ากันว่าสัมผัสแลว้ จะพบกับโชค
ลาภ ชม เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสรา้ งเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สรา้ งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นำท่านสู่ย่าน ลิตเติ้ลอินเดีย ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นเครื่องเทศสายนี้มีเครื่องเพชรพลอยสไตล์อินเดีย มาลัยดอกมะลิ และผา้ ไหมส่าหรีเป็นจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เท็กกา้ เซ็นเตอร์ (Tekka Centre) และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด (Little India
Arcade) ที่กวา้ งใหญ่ ไปจนถึงรา้ นคา้ ขนาดเล็ก นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และใหท้ ่านไดสั้กการะเจา้ แม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์
นับถืออย่างมากและใหท้ ่านไดเ้ ลือกซื้อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลารา้ นคา้

เที่ยง
บริการอาหารกลางวันชิมขาหมูเยอรมนั +อาหารไทย ณ โรงเบียร์เยอรมนั ตะวนั แดง
บ่าย
นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมหา้ งสรรพสินคา้ ชั้น นำและสินคา้หลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ ปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นตน้ ใหท้ ่านชอ้ ปปิ้งสินคา้ มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ แบรนด์เนมชัน้ นำต่าง ๆ เครื่องใชไ้ ฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมายได้เ้ วลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.40 น.

เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3506

22.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR