ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปุตราจาย่า กรุงกัวลาลัมเปอร์

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์                             
14.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 โซน G ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa Airline G1-6เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร

16.25น.

ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน Lufthansa Airline เที่ยวบินที่ LH782

19.40 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางจากนัน้ นำท่านเดินทางเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์ เดินทางสู่นครกัวลาลัมเปอร์ พักที่ Cititel Express Hotel หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ ้งในศูนย์การค้าใจกลางเมือง หรือเพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี พร้อมทัง้ เลือกทานอาหารพืน้ เมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ   

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 
วันที่สอง
กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติง้ ไฮแลนด์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำชมอิสตานาเนการา พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากงแล้วนำท่านสู่วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช
สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารSultan Abdul Samad อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์
ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคาร Royal Selangor Club สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชัน้ สูง ทัง้ ในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทำสถิติสูงที่สุดในโลก ด้วย
ความสูงถึง 100 เมตร      
                                 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่เก็นติง้ ไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับนำ้ ทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้ าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจาก
สถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาทีนำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel (ที่พักบนเก็นติง้ จะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับ กรณีพัก 3ท่านต่อห้อง)
เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อ ชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย
*** สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ ต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกท่านสามารถเลือกทานอาหารตามสะดวกที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิด
ที่พัก โรงแรม FIRST WORLD GENTING หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม

เก็นติง้ ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะชมโรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลัมเปอร์ และ
ประเทศมาเลเซีย แล้วนำท่านถ่ายรูปกับอาคารแฝดที่สูงถึง 452 เมตร และเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส                           
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโรงงานช็อคโกแลต เพื่อซือ้ หาช็อคโกแลตเป็นของฝาก จากนัน้ นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าเป็นของฝาก
นำท่านเดินทางสู่ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตัง้ ของหน่วยงานราชการรวมถึงอาคารรัฐสภา และทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรี บันทึกภาพความ
ทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบทะเลสาบปุตรา และสะพาน Wawasan Bridge สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง นำท่านเดินทาง
สู่สนามบิน KLIA
21.35 น.

เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Lufthansa Airline เที่ยวบินที่ LH783

22.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน หรือหากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้ ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

 

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR