ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์เกาหลีจากภูเก็ต ทัวร์เกาหลีบินตรงจากภูเก็ต แพคเกจทัวร์เกาหลีจากภูเก็ต

เกาะนามิ ( Winter Love Song ) …เขาโซรัคซัน(รวม Cable Car)...สวนสนุก Everland...
 พระราชวังเคียงบ๊อก ... พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน...ทำเนียบประธานาธิบดี...หอคอยโซลทาวเวอร์
ทิดดี้แบร์...ศูนย์โสมรัฐบาล... ศูนย์วัฒนธรรมกิมจิ... เดินเล่นคลองชองเกชอน... ช้อปปิ้งทงแดมุน
ช้อปปิ้ง DUTY  FREE ...ศูนย์อัญมณี... ช้อปปิ้งตลาดยอดนิยม ณ ประเทศเกาหลี” 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ภูเก็ต – อินชอน                                                                                       
20.30 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินภูเก็ต ชั้น2 อาคารผู้โดยสารขาออก บริเวณหน้าเคาเตอร์สายการบิน โคเรียนแอร์ หรือ  เอเซียน่า แอร์ไลน์ สัมภาระ และพบเจ้าหน้าที่บริษัท
คอยอำนวยความสะดวก

22.40      

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี    ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง ( บริการ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

   
วันที่สอง

ราชวังเคียงบ๊อก– เกาะนามิ ( Winter Love Song ) - เมืองทันยาง

06.00

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา
ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )  แวะ ถ่ายรูปด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี ( บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขา
น้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม นำคณะเดินทางเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของ
พระราชวังเคียงบ๊อก
พระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้าย
ภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ทัคคาลบี หรือ ไก่ผัดซอ  สบาร์บีคิวเกาหลี ซึ่งก็คือการนำไก่และผักต่าง ๆ มาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลี
ในกระทะแบน เสริ์ฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น กิมจิ , อูดุ้งปรุงรส , ผักกาดหอมสดและน้ำซุปสาหร่ายร้อน ๆ ) นำท่านล่องเรือสู่ เกาะนามิ  เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ
นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยังเกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งบรรยากาศแสนโรแมนติก สถานที่ถ่ายละครดังเรื่อง
Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเก็บภาพและสัมผัสความงดงามของทิวต้นสนและทิวต้นเกาลัดได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  (ชาบู ชาบู หรือสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ    ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ
และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทยท่านเข้าสู่ที่
SORAK HANWHA RESORT  OR SAME CLASS
ท่านสามารถใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ (ค่าบริการไม่รวมในค่าทัวร์)
กรุณาสอบถามรายละเอียด และขอคำแนะนำได้ที่หัวหน้าทัวร์ นอกจากนั้นเชิญชวนทุกท่านสนุกสนานกับ WATER PIA สวนน้ำ Theme Park
ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำไปด้วย)

 

วันที่สาม

เขาซอรัคซัน– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – วัดวาอูจองซา - ศูนย์วัฒนธรรมกิมจิ

เช้า

รับประทานอาหาร ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์
ของเกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้น  ทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา, หุบเขาและลำธาร จากนั้นนำท่านเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจจากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เพื่อนำท่านโดยสาร นั่งกระเช้าไฟฟ้า ( รวม CABLE CAR) สู่ จุดชมวิวของอุยานแห่งชาติโซรัคซาน
ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขา  ดุจดั่งภาพวาดเกินที่จะบรรยาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดชินฮึงซา ซึ่งตั้งอยู่ในอุยานแห่งชาติโซรัคซาน
เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า นำทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บาบีคิว เกาหลี  เป็นหมูหมักทักคาลบี และ กุ้งสด นำมาย่าง พร้อมมีเครื่องเคียงต่างๆ ) จากนั้นนำท่านสู่
วัดวาอูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึ่งตั้งอยู่ในยงอิน จังหวัดคยองกีโด สร้างขึ้นในปี 1970 (ประมาณ 35 ปี) โดยนักบวชแฮด๊อก
ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตร
ตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัด และได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอน
ขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นำมาจากอินเดีย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2005 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระพุทธรูปปางสมาธิน้ำหนัก 7 ตัน
ความสูง 5.4 เมตร หน้าตักกว้าง 2.85 เมตร อยู่ที่วัดแห่งนี้
หลังจากนั้น นำคณะเดินทางต่อไปยัง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น
ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลด้วยการนั่งกระเช้าเลื่อนลงจากเขา สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรรวมเครื่องเล่น(Unlimited)
และเครี่องเล่นใหม่ T-Express เพลิดเพลินไปกับสวนสัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้เข้าใจภาษามนุษย์และไลเกอร์แสนน่ารัก สัตว์ลูกผสมระหว่าง
สิงโตและเสือคู่แรกของโลก (ที่มีพ่อเป็น Lion มีแม่เป็น Tiger = Liger) และชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ
ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี 
ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่รวมกัน  ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม  การเมือง การศึกษา  เทคโนโลยี  และอื่นๆ อีกมากมาย
หลังจากนั้นนำท่านสู่ศูนย์วัฒนธรรมกิมจิ ให้ท่านได้ฝีกทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง พร้อมใส่ชุดฮันบกประจำชาติถ่ายรูป                

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  (ซัมแกทัง  หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำหรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับโสม
และสมุนไพรต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเหล้าโสมและเครื่องเคียงต่างๆ)  
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sunshine Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ทำเนียบประธานาธิบดี – ศูนย์โสมรัฐบาล - เดินเล่นคลองชองเกชอน – ช้อปปิ้งทงแดมุน-ทงแดมุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหาร ของโรงแรม
จากนั้น นำท่านไปยังหอคอยโซลทาวเวอร์ หรือ N Tower  มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ ญ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง
ท่านจาได้ชมบรรยากาศและทัศนียภาพของกรุงโซล โดยรอบแบบ360 องศา สำหรับคู่รักที่มาที่นี่ ยังมีกิจกรรม ให้ร่วมคล้องแม่กุญแจเป็นสัญญาใจอีกด้วย
จากนั้นพิเศษสุด พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ ซึ่งตอนนี้ได้ยกขบวนจากเชจูมาจัดแสดงความน่ารักให้ชมถึงกรุงโซลแล้ว โซนจัดแสดงจะจัดเป็นเรื่องราว
และเหตุการณ์ครั้งสำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์ราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเกาหลี รวมถึงจัดแสดงวัฒนธรรมต่างๆ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี
จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีของประเทศ และรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาต
ิที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่าจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไป ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส
หรือ ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง  ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชค
และมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก   

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง  (จิมดัก JIMDAK  เนี้อไก่พะโล้ หมัก แล้วนำลงไปผัด ในกระทะ เป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี เสริ์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วให้เวลาท่านช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่  ตลาดเมียงดง  แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food  และ The Face Shop  ตลาดนัมแดมุน เป็นตลาดขายส่งชื่อดังของเกาหลี ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ   เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหารการกินและขนมอร่อยๆ เครื่องมือช่าง เครื่องครัว เครื่องแก้วและเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งยังมีห้างสุดหรู “ชินเซเกะ”
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  (อาหารจีน) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ตลาดยอดนิยม ตลาดทงแดมุน ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้าขึ้นชื่อที่นี่ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอื่นๆอีกมากมาย ตลาดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้า เนื่องจากเสื้อผ้าที่ขายที่นี้นั้นเหมือนกับสินค้าในห้างดังแต่ราคาถูกกว่า
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sunshine   Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า

จตุรัสคังฮวามุน – ชองเกซอน – Duty Free – ซุปเปอร์มาเก็ต - อินชอน -ภูเก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหาร ของโรงแรม
หลังอาหาร นำคณะชมดอกซากุระบานที่ถนนยออิโด (YEOUIDO’S STREETS) ที่ มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ใครที่พลาดชมซากุระที่ประเทศญี่ปุ่น ท่านยังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค ในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย และมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่ง (หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GWANGHWAMUN SQUARE หรือ จัตุรัสคังฮวามุน  จุดเที่ยวแห่งใหม่สุดชิลของชาวเมือง ซึ่งที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน SEOUL SNOW  JAM และ FIS SNOWBORD WORLD CUP BIG AIR เป็นการแข่งขันสโนว์บอร์ดที่ รับการรับรองจาก FIS ให้เป็นหนึ่งในสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลก โดยทางสำนักว่าการกรุงโซลมุ่งหวังที่จะให้จัตุรัสคังฮวามุนแห่งนี้เป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล และที่นี่ยังเป็นสถานที่สำหรับใช้เคาท์ดาวน์ของชาวเกาหลีใต้อีก นำคณะพักผ่อนหย่อนใจ ณ คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ปัจจุบันโครงการชองเกชอนได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่าง ๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลองที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสง สี สวยงามน่าชม 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  บิบิมบัพ หรือ ข้าวยำเกาหลี
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว นำคณะแวะช้อปปิ้งที่ (Duty Free) เพื่อเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีแบรนด์เนมชื่อดัง กระทั่งได้เวลาสู่สนามบิน  ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1  พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!!

17.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน  
18.40 น.

คณะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอินชอน ด้วยสายการบิน โคเรียนแอร์ หรือ เอเซีนน่า แอร์ไลน์
( เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง) 

22.10 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินภูเก็ต ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์เกาหลี บินตรงจากภูเก็ต ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 928
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

 

ҡ ҹ 3,800 ҷ
ทัวร์เกาหลี 5 ѹ 3 ׹ ͹Ҥ 58
ѡʡ
ѹ 1-5 ..
ѹ 6-10 ..

ѹ 7-11 ..
ѹ 8-12 ..
ѹ 11-15 ..
ŴѹԹҧ
ราคา เริ่มที่ 18,900.-
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 500 บาท
เริ่มจากต่างจังหวัด เพิ่มท่านละ 3,800.-
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ เพิ่มท่านละ 3,800.-
ทัวร์เกาหลี ѡʡ 5 ѹ 3 ѹ ͹Ҥ 58
ѡʡ 1 ׹/ѡ͹ 1 ׹/ѡا 2 ׹
Թҧѹ 1-5 .. 58
ѹ 6-10 ..
ѹ 7-11 ../8-12 ../9-13 ../11-15 ../12-16

ѹ 13-17 .. ŴѹԹҧ
ราคา เริ่มที่ 20,900.-
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 500 บาท
เริ่มจากต่างจังหวัด เพิ่มท่านละ 3,800.-
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ เพิ่มท่านละ 3,800.-
ทัวร์เกาหลี ҹ ʡ Everland 5 ѹ 3 ׹
ѹ 6-10 ..
ѹ 7-11 ..

ѹ 9-13 ..
ѹ 13-17 ../17-21 ../19-23 ../20-24 ../22-26 ..
ŴѹԹҧ
ราคา เริ่มที่ 19,900.-
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 1,000 บาท
เริ่มจากต่างจังหวัด เพิ่มท่านละ 3,800.-
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ เพิ่มท่านละ 3,800.-
ทัวร์เกาหลี 5 ѹ 3 ѹ ͹Ҿѹ 58
ѡ͹ 1 ׹/ѡا 2 ׹
Թҧѹ 31..-4 ..58
ѹ 1-5 ..
ѹ 2-6 .../3-7 .../4-8 ../5-9 ../6-10 ..

ѹ 7-11 ..
ѹ 8-12 ..
ѹ 9-13 ..
ŴѹԹҧ
ราคา เริ่มที่ 18,900.-
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 1,000 บาท
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ เพิ่มท่านละ 3,800.-
ทัวร์เกาหลี ѡʡ 5 ѹ 3 ׹ ͹ .. 58
Թҧѹ 31..-4 ..58
ѹ 1-5 ..
ѹ 2-6 .../3-7 .../4-8 ../5-9 ../6-10 ..

ѹ 7-11 ..
ѹ 8-12 ..
ѹ 9-13 ..
ŴѹԹҧ
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 1,000 บาท
ราคา เริ่มที่ 20,900.-
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ เพิ่มท่านละ 3,800.-
ทัวร์เกาหลี 4 ѹ 3 ѹ ͹չҤ 58
ѡ 1 ׹/ѡا 2 ׹
Թҧѹ 1-4 ..58
ѹ 2-5 ..58.
ѹ 3-6 ../4-7 ../5-8 ../6-9 ../7-10 ..

ѹ 8-11 ..
ѹ 9-12 ..
ѹ 10-13 ..
ŴѹԹҧ
ราคา เริ่มที่ 15,900.-
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 500 บาท
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ เพิ่มท่านละ 3,800.-
ทัวร์เกาหลี 4 ѹ 3 ׹ ͹ ..58 ѡʡ
ѹ 4-7 .. 58
ѹ 5-8 .. 58

ѹ 7-10 .. 58
ѹ 10-13 .. 58
ѹ 11-14 .. 58
ѹ 12-15 .. 58
ѹ 14-17 .. 58
ŴѹԹҧ
ราคา เริ่มที่ 17,900.-
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 500 บาท
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ เพิ่มท่านละ 3,800.-
ทัวร์เกาหลี 4 ѹ 3 ѹ ͹ ..58
ѡ͹ 1 ׹/ѡا 2 ׹
Թҧѹ 1-4 ..58
ѹ 2-5 ..58
ѹ 9-12 ..58
ѹ 11-14 ..58
ѹ 16-19 ..58
ѹ 18-21 ..58
ѹ 19-22 ..58
ราคา เริ่มที่ 16,900.-
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 500 บาท
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ
ทัวร์เกาหลี 4 ѹ 3 ׹ ͹ ..58 SAKURA BLOOM
ѹ 25-29 .. 58
ѹ 26-30 .. 58

ѹ 27-31 .. 58
ѹ 1-5 .. 58
ѹ 2-6 .. 58
ѹ 3-7 .. 58
ѹ 4-8 .. 58
ŴѹԹҧ
ราคา เริ่มที่ 16,900.-
จองก่อน 30 วัน ลดอีก ท่านละ 800 บาท
เริ่มสนามบินตรัง,หาดใหญ่,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฯ เพิ่มท่านละ 3,800.-
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์ปีนัง 1 วัน

ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

ทัวร์ลังกาวี ล่องแก่งสตูล

ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียไปรถกลับเครื่อง

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังก

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์
รวมทุกเรื่องในมาเลเซีย
ทัวร์ต่างประเทศอื่น

- กัวลาลัมเปอร์

- เกาะลังกาวี

- เก็นติ้ง ไฮแลนด์

- ปุตราจาย่า

- คาเมร่อนไฮแลนด์

- ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน

- โรงแรมที่คาเมร่อน

- บรรยากาศที่คาเมร่อน

- ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน

- ไร่ชาที่คาเมร่อน

- เกาะปีนัง

- ป้อมปราการคอร์เวลลิส

- จอร์จทาวน์

- พิพิธภัณฑ์ปีนัง

- โบสถ์ St. George

- ตึกคอมต้า

- วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย)

- วัด Dharamikarama (วัดพม่า)

- วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า)

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

 

 

- ยูนิเวอร์แซล

- ประเทศสิงคโปร์

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ถนนออร์ชาร์ต

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- อาคาร Esplanade

- เกาะเซ็นโตซ่า

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์จากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

- ทัวร์สิงคโปร์ไปรถกลับเครื่อง

 

 

- รัฐต่างในมาเลเซีย

- ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย

- กัวลาลัมเปอร์

- มัสยิดจาเม็ก

- ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- เกาะลังกาวี มาเลเซีย

- แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซีย

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

 

- ทัวร์เกาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์หลวงพระบางบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์มาเลเซียทางรถ

- ทัวร์ฮ่องกงจากภูเก็ต

- ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้นจากภูเก็ต

- ทัวร์จีน ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เกาหลีจากภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

ԡù պԹçҡ ʹء͹ ͳحҵáԨŢ 41-00335
ӹѡҹŢ 10/114 .ѹѧ 20 .ԧԵ .Ѻ§ .ͧ .ѧ 92000 . 075 502 938 ´ǹ 085 384 0228 (سѷ) 081 415 5955 (س)