ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังดจว ซูโจว อู๋ซี๋ เหมาลำบินตรงจากภูเก็ต 9 วัน 7 คืน: นานกิง – สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง อู๋ซี – นมัสการพระใหญ่หลิงซาน – เมืองจำลองสามก๊ก ซูโจว – เมืองโบราณถงหลี่ – ผ้าไหมซูโจวเซี่ยงไฮ้ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ขึ้นชมหอไข่มุกพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – กายกรรมอีร่าระดับโลกหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหูชมถ้ำวิสูตร + นั่งรถไฟลอยน้ำ
วันแรก
สนามบินนานาชาติภูเก็ต                                                                                      
22.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารขาออก โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง
ภูเก็ต – นานกิง – สะพานฉางเจียง – สุสานซุนยัดเซ็น(รวมรถราง) – อู๋ซี – ตลาดปาป่ายป้าน
.........น.
บินลัดฟ้าไปยัง เมืองนานกิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU.......(โดยสารเครื่องบินรุ่นแอร์บัส 737  พร้อมบริการอาหารว่างบนเครื่อง/เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง)
.........น.
ถึงท่าอากาศยาน เมืองนานกิง   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนานกิงซึ่งป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ 6,598 ตร. กม. โดยหนานจิงเป็นหนึ่งในเมืองหลวงเก่าของจีน เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิบแผ่นดิน และยังเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ ปัจจุบันหนานจิงเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในภาคตะวันออกของจีน รองจากช่างไห่ บรรพบุรุษชาวหนานจิง จำนวนมากอพยพมาจากปักกิ่งตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง จึงมีส่วนทำให้ภาษาหนานจิงมีสำเนียงคล้ายภาษาจีนกลางที่ฟังเข้าใจได้ทั่วไป จนทำให้ปัจจุบันหนานจิงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในประเทศจีน แต่เนิ่นๆการพัฒนา ตั้งแต่ 3 ราชอาณาจักรระยะเวลาหนานจิงได้กลายเป็นศูนย์แห่งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของหนานจิงราชวงศ์ ถูกขยายเพิ่มเติมและเมืองกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญมากที่สุดในจีน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง) นำท่านชม  สะพานฉางเจียง  นานจิงฉางเจียงต้าเฉียว  สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีอันเชี่ยวกราก อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ใช้แรงงานในการก่อสร้างกว่า 9,000 คน รวมเวลาก่อสร้าง 8 ปี และนำท่านชม หอสุสานดร.ซุนยัดเซ็น จงซานหลิง สุสานดร.ซุนยัดเซ็น ผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งประเทศจีนใหม่ ตัวสุสานตั้งอยู่บนยอดเขาจื่อจิงซาน ตามความปรารถนาของท่านที่ต้องการให้ฝังร่างเอาไว้ที่นี่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทาง 1 – 1.5 ชั่วโมง) หรือมีฉายาว่า เซี่ยงไฮ้น้อย ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน และนำท่านอิสระช๊อปปิ้ง ตลาดปาป่ายป้าน ให้ท่านได้เลือกซ้อของฝากกันอย่างจุใจร
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
พักที่ MEILIDOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน+ศาลาฝากง (รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – เมืองจำลองสามก๊ก(รวมรถราง) – โรงงานกาน้ำชา                                             
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม  ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิงซานต้าฝอ" ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม ศาลาฝานกง  มีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา และนำท่านแวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **อาหารพิเศษ ! กระดูกหมูอู๋ซี ** นำท่านสู่ เมืองจำลองสามก๊ก ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ที่ทาง CCTV ได้ทุ่มทุนสร้างมหาศาล ภายในประกอบด้วยฉากการแสดงต่าง ๆ เช่น สวนดอกท้อ ห้องแต่งงานเล่าปี่ สนามรบระหว่างลิโป้กับสามพี่น้องร่วมสาบาน และกองทัพเรืออันยิ่งใหญ่ของโจโฉและนำท่านชม โรงงานกาน้ำชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
ค่ำ่
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
พักที่ MEILIDOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
อู๋ซี – ซูโจว – วัดซีหยวน – ร้านผ้าไหม – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – จตุรัสหยวนหย่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว  ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู่ซู”  ซึ่ง เป็นเมืองที่มีสวนต่าง ๆ มาก เป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้และได้ชื่อวาเป็นเมืองแห่งสาว งามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”  จากนั้นนำท่านชม วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุดเพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพ ฯ เคยเสด็จและได้ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่ปลูกไว้อย่างสวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม โรงงานผ้าไหม การผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ  และนำท่านผ่านชมและถ่ายรูป สนามกีฬารังนกของซูโจว หรือศูนย์เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน เนื่องจากออกแบบจากมือนักออกแบบเดียวกันจากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสหยวนหย่ง (SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE) เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC, PIZZA HUT อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  YI JIA KAI YUAN  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
   
วันที่ห้า
ซูโจว – เมืองโบราณถงหลี่ (รวมล่องเรือ+รถราง) – เซี่ยงไฮ้ – บัวหิมะ+นวดเท้า – ถนนนานกิง – ไว่ทาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม เมืองโบราณถงหลี่  หมู่บ้านโบราณที่ซึ่งยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ชาวจีนให้ฉายาหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ว่า “เวนิสน้อยแห่งตะวันออก” แล้วชมสถานที่อันถูกบันทึกอยู่ในรายนามของสถานที่อันเป็นมรดกโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัว เมืองเซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย  จากนั้นนำท่านชมสาขาเซี่ยงไฮ้ที่จำหน่าย ยาเป่าฟู่หลิง (บัวหิมะ) ซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาแผลไหม้ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก และมีขายเฉพาะที่ศูนย์บัวหิมะแต่ละสาขาเท่านั้น สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บัวหิมะ ยาทาแก้ไฟลวกที่ลือชื่อ และนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง และนำท่านชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชม อาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  SHANGHAI EAETERN AIRLINE   HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หก
เฉิงหวางเมี่ยว – ชาผู่เอ๋อ – ซินเทียนตี้ – ร้านคริสตัล – ชม ERA SHOW
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านเฉินหวังเมี่ยว ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของคนเซี่ยงไฮ้ ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า และนำท่านแวะร้านชา  ชิมชาผู่เอ๋อ ชารสชาติกลมกล่อมให้ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **อาหารพิเศษ ! เสี่ยวหลงเปา **
นำท่านสู่ ซินเทียนตี้ (โลกใบใหม่) หรือแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี "ย่านซินเทียนตี้" ถือเป็นแหล่งล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย "เบนจามิน วูด" สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสียงชมว่ามีสเน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่า ๆ ไว้ผสมผสานอย่างลงตัวกับบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่นรมย์ให้เอนจอยครบครัน ทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่เดิร์น ๆ, เรสเตอรองต์ของคนดัง, โรงหนังอาร์ต เฮ้าส์, บูติกเก๋ ๆ ของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลลอรี่ และช้อปปิ้งมอลล์ระดับอัพสเกล ที่นี่มีร้านอาหาร เครื่องดื่มที่แต่งร้านอย่างมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอาคารหลังเก่ามาแต่งเติมใหม่ให้เป็นร้านอาหารที่ดูหรูหรา คลาสสิค บรรยากาศร้านย่านซินเทียนตี้ มีให้เลือกทั้งนั่งกินบรรยากาศนอกร้านหรือนั่งสบาย ๆ ภายในร้าน บางร้านมีดนตรี LIVE หลากแนวบรรเลงขับกล่อมให้ค่ำคืนที่สนุกสนานและน่าจดจำ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็ก ๆ ตกแต่งเก๋ไก๋จำหน่ายสินค้าจำพวกศิลป์ นับเป็นสวรรค์พักผ่อนของหนุ่มสาวและนักท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ยามค่ำคืน นอกจากตัวอาคารและสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการตกแต่งเป็นแบบตะวันตกแล้ว ที่นี่ยังมีฝรั่งเดินเต็มไปหมด ยิ่งทำให้ดูเหมือนเดินอยู่ในยุโรปเข้าไปใหญ่...ถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่องรสนิยม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ชมโชว์กายกรรมอีร่า โชว์นำสมัยใหม่ล่าสุด ทุ่มทุน สร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหา นครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง
พักที่  SHANGHAI EAETERN AIRLINE   HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด
ขึ้นชมหอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ร้านหยก – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูกอยู่ต่างมุมต่างระดับลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์  ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย และนำท่านชม“พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง” ที่จัดแสดงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างดีเยี่ยมและสมจริงที่สุดตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่นเรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ที่มีแต่ความเจริญก้าว หน้า  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหยก  ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัยและซื้อเป็นชองฝาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง  ตลาดเถาเป่า  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก  อาทิเช่น  ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า , นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  SHANGHAI EAETERN AIRLINE   HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่แปด
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านชา – ซินเทียนตี้ซีหู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า  “ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี  ซู (โจว) หัง (โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **อาหารพิเศษ ! หมูตงโพ + ไก่ขอทาน **
นำท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ทะเลสาบนี้มีความแปลกคือมีเกาะอยู่ในทะเลสาบอีก 3 เกาะด้วยกัน ชมเจดีย์ 3 ดวงสะท้อนดวงจันทร์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งสาวงาม ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า เจียงหนาน อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ จากนั้นนำท่านดินทางสู่ สวนชา เพื่อเยี่ยมชมสวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองหังโจว  ท่านสามารถเลือกซื้อชาอย่างดีไว้เป็นของฝาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมเดินชม ซินเทียนตี้ซีหู ด้านใต้ของทะเลสาบซีหู ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยร้านกาแฟ  สถานบันเทิง ซึ่งนักท่องเที่ยว ชาวตะวันตกนิยมมาพักผ่อนบริเวณนี้ หลังอาหาร นำท่านชมเดินชม ซินเทียนตี้ซีหู ด้านใต้ของทะเลสาบซีหู ซึ่งเป็นบรรยากาศ ที่ตกแต่งด้วยร้านกาแฟ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวตะวันนิยมมาพักผ่อนบริเวณนี้
พักที่  ZIJIANGANGXIGANG   HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า
ถ้ำวิสูตร + รถไฟลอยน้ำ – นานกิง – สนามบิน – ภูเก็ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมสถานที่ท่องเทียวแห่งใหม่ของหังโจว ถ้ำวิสูตร เป็นถ้ำที่น้ำตกไหลลง  มาเปรียบเสมือนผ้าม่านผืน  ใหญ่ที่ไหลลงมา ภายในถ้ำสามารถนั่งรถไฟลอยน้ำ และให้ท่านได้นั่งเรือล่องภายในถ้ำได้ด้วย    

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง ซึ่งป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
............น.
อำลาเมืองนานกิง เดินทางกลับสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต  โดยเที่ยวบินที่ MU .......
............น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพฯ
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังดจว ซูโจว อู๋ซี๋ เหมาลำบินตรงจากภูเก็ต 9 วัน 7 คืน บินตรงจากภูเก็ต ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์ปีนัง 1 วัน

ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

ทัวร์ลังกาวี ล่องแก่งสตูล

ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียไปรถกลับเครื่อง

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช
ตรังโซน ทีวีคนตรัง - เกาะเชือก เกาะม้า- ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะมุก- ถ้ำเลเขากอบ - ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง- ของฝากเมืองตรัง- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน- ถ้ำมรกต ตรัง- เกาะกระดาน ตรัง- เที่ยวทะเลตรัง- เกาะไหง ตรัง- ทัวร์เมืองตรัง- ทัวร์ตรัง กระบี่- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ- ร้านอาหารในตรัง- ทัวร์ทะเลตรัง- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน
- สตูล- ท่องเที่ยวสตูล- เกาะหลีเป๊ะ - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะอาดัง ราวี - ร่องน้ำจาบัง- เกาะหินงาม- เกาะดง เกาะหินซ้อน - บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน- ทัวร์สตูล- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ- ทัวร์เกาะตะรุเตา- ทัวร์ทะเลสตูล- บริษัททัวร์ในหาดใหญ่- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

- กระบี่- ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - อ่าวโล๊ะซามะ - เขาขนาบน้ำ - อ่าวมาหยา - ไร่เลย์ - เกาะพีพี - วัดถ้ำเสือ - สุสานหอย กระบี่ - สระมรกต - น้ำตกร้อน - ทัวร์กระบี่ 1 วัน- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาวี- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

- แหลมพรหมเทพ- วัดฉลอง - อ่าวฉลอง - หาดราไวย์ - หาดกะตะ - หาดกะรน - ป่าตอง- หาดกมลา - ภูเก็ตแฟนตาซี - ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร - วัดพระทอง - แหลมสิงห์ - หาดในหาน - ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เหมาลำจากภูเก็ต

 

 

- นครทูเดย์ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - อุทยานแห่งชาติเขาหลวง - หมู่บ้านคีรีวง - หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ - หาดสิชล - อุทยานแห่งชาติเขานัน - น้ำตกสี่ขีด - ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช - เขาพลายดำ - กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช - บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์
รวมทุกเรื่องในมาเลเซีย
ทัวร์ต่างประเทศอื่น

- กัวลาลัมเปอร์

- เกาะลังกาวี

- เก็นติ้ง ไฮแลนด์

- ปุตราจาย่า

- คาเมร่อนไฮแลนด์

- ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน

- โรงแรมที่คาเมร่อน

- บรรยากาศที่คาเมร่อน

- ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน

- ไร่ชาที่คาเมร่อน

- เกาะปีนัง

- ป้อมปราการคอร์เวลลิส

- จอร์จทาวน์

- พิพิธภัณฑ์ปีนัง

- โบสถ์ St. George

- ตึกคอมต้า

- วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย)

- วัด Dharamikarama (วัดพม่า)

- วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า)

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

- ยูนิเวอร์แซล

- ประเทศสิงคโปร์

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ถนนออร์ชาร์ต

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- อาคาร Esplanade

- เกาะเซ็นโตซ่า

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์จากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

- ทัวร์สิงคโปร์ไปรถกลับเครื่อง

- รัฐต่างในมาเลเซีย

- ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย

- กัวลาลัมเปอร์

- มัสยิดจาเม็ก

- ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- เกาะลังกาวี มาเลเซีย

- แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซีย

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์หลวงพระบางบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์มาเลเซียทางรถ

- ทัวร์ฮ่องกงจากภูเก็ต

- ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้นจากภูเก็ต

- ทัวร์จีน ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

เที่ยววันชาติจีน ภูเก็ต เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 7 วัน 6 คืน
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวสำหรับโปรแกรมทัวร์นี้
หังโจว : เมืองโบราณโจวจวง ทะเลสาบซีหู ถนนเหอฝางเจีย หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
เซี่ยงไฮ้ : หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนชีเป่ากู่เจิ้น ตลาด 100 ปี ตลาดเถาเป่าเฉิง
ซูโจว : วัดฉงหยวน  อู๋ซี... พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ศาลาฝานกง
ลิ้มรสอาหารพิเศษ : หมูตงปอ – ไก่ขอทาน – ซี่โครงหมูอู๋ซี – เสี่ยวหลงเปา EXTRA!!! Buffet Golden Jagure
วันแรก
สนามบินนานาชาติภูเก็ต -สนามบินเซี่ยงไฮ้  - สนามบินผู่ตง – โรงแรม
12.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินภูเก็ต ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 2 โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่านข้อแนะนำ ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น
บินลัดฟ้าไปยัง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่...โดยสารเครื่องบินรุ่นแอร์บัส 737 เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง
21.00  น.
ท่าอากาศยาน เมืองเซี่ยงไฮ้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พัก
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร – ล่องเรือทะเลสาบซีหู(VIP)  -ถนนเหอฝางเจีย -ชมโชว์ไนท์ออฟหังโจว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัว เมืองหังโจว ซึ่ง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า  “ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี  ซู (โจว) หัง (โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ สวนชาหลงจิ่ง หรือ "หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร" เป็นชุมชนหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่บนภูเขา อาชีพของคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือการปลูกชา ถ้าพูดถึงชาหลงจิ่งนี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี มีประโยชน์มากมาย เช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก ใบชาที่นี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงใช้ในการต้อนรับแขกสำคัญ ๆ ของทางรัฐบาล เมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน ก็ได้มีการแนะนำวิธีการปลูกชาและยังได้จัดให้ชิม “น้ำชา” ที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยม จากยอดของใบชา “หลงจิ่ง” ชาหลงจิ่งของที่นี่ เป็นใบชาที่ยังสดๆ เขียวๆ อยู่ นำมาใส่ในแก้ว แล้วเทน้ำร้อนใส่แล้วดื่มได้ทันที กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" น้ำที่ใช้ชงชา ต้องเดือดจริงๆ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาเที่ยวชมคือ ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายน เพราะจะเป็นช่วงที่มีการเก็บใบชา ถ้าพูดสุดยอดแห่งชาจีนก็ต้องชาหลงจิ่ง  จากนั้นนำท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ทะเลสาบนี้มีความแปลกคือมีเกาะอยู่ในทะเลสาบอีก 3 เกาะด้วยกัน ชมเจดีย์ 3 ดวงสะท้อนดวงจันทร์   นำท่านชมธรรมชาติสวนสวย และสระปลาที่สวน ฮัวก่าง
โปรแกรมทัวร์ที่เหลือ ท่านสามารถ โหลดดูได้โดยการคลิกที่ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จากภูเก็ต
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เรามีสำนุกงานตั้งอยู่ที่เดียว คือ จังหวัดตรัง เลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ. จริงจิต อ.เมือง จ.ตรัง 9200 เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 41-00335
ท่านไม่ต้องกังวลครับ ถึงแม้เราจะอยู่ จังหวัดตรัง แต่ปัจจุบันด้วนโยบายการให้บริการของเราที่ต้องการให้บริการท่านจากทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่องท่องเที่ยวหลักๆ โดยการนำเที่ยวอย่างมืออาชืพ และมีพนักงานคอยสนับสนุนในทุกพื้นที่ของจังหวัดที่มีโปรแกรมทัวร์ของเราขาย เช่น จากภูเก็ตบินไปเซี่ยงไฮ้, จากภูเก็ตไปเกาหลี, จากภูเก็ตไปสิงคโปร์, จากภูเก็ตไปมาเลเซีย,จากภูเก็ตไปฮ่องกง จากเมืองอื่นๆอีกมากมาย โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 075 502 938 / 085 384 0228 ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ที่นี่