ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

กำหนดการเดินทาง 8-12 สิงหาคม 2557
ราคาท่านละ 19,900 บาท
เชิญท่านท่องเที่ยวเส้นทาง ฮ่องกง (HONG KONG) - เซินเจิ้น (SHENZHEN) นำท่านเที่ยวชมเกาะฮ่องกง โดยนั่งกระเช้าคริสตัล 360 สู่ยอดเขานองปิง ให้ท่านไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ชมโชว์เลเซอร์แสงสี (THE SYMPHONY OF LIGHT) ริมอ่าววิคตอเรียที่สวยงามตระการตาในยามค่ำคืน ชมวิวฮ่องกงที่ยอดเขาวิกตอเรีย (THE PEAK) พิเศษ! เพิ่มประสบการณ์ให้ท่านนั่งรถรางลงจากยอดเขา ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ หาดรีพัลส์เบย์  อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET, ย่านเลดี้มาร์เก็ต และถนนนาธาน จิมซาจุ่ย นำท่านเที่ยวเซินเจิ้น  ชมความยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตระการตาที่หมู่บ้านวัฒนธรรมจีน (SPLENDID OF CHIBNA) พร้อมชมโชว์ แสงสีเสียงอลังการงานสร้าง ซิตี้ทัวร์เมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกใจที่หลอหวู่เซ็นเตอร์ หรือ มาบุญครองเซินเจิ้น พร้อมกับการบริการสุดพิเศษจากใจของเราที่สร้างความประทับใจ

ทัวร์ฮ่องกงจากภูเก็ต ทัวร์ฮ่องกงบินตรงจากภูเก็ต ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าจากภูเก็ต ทัวร์ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ภูเก็ต-ฮ่องกง         
12.00 น.  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคาร 2 ผู้โดยสายขาออก ( TERMINAL 2 ) ชั้น 1 เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) ต้อนรับท่านโดยทีมมัคคุเทศก์เที่ยวสนุกทัวร์ ด้วยความเป็นกันเอง พร้อมบริการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน

14.10 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) เที่ยวบินที่ HX 764

18.55 น.

(ตามเวลาท้องถิ่นฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองโดยออกทางประตู B นำท่านเดินทางสู่เมืองเซิ่นเจิ้น ผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับ แอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก
นำท่านเข้าที่พัก  CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง

เซิ่นเจิ้น -ศูนย์หยกเซินเจิ้น –หมู่บ้านวัฒนธรรมจีน พร้อมชมโชว์

เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำสูตรฮ่องกง
จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ปัจจุบันเซินเจิ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ หล่อหวู่เซ็นเตอร์ ซึ่งมีสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายและราคาถูกกว่าฮ่องกงอีกด้วย โดยสินค้าต่าง ๆ เหล่านี้ท่านสามารถต่อราคาได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว อาทิกระเป๋า  นาฬิกา ฯลฯ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และนำท่านแวะ ศูนย์หยกเซินเจิ้นและพิพิธภัณฑ์ ให้ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของเซินเจิ้นให้ท่านได้ชมเรือที่แกะสลักจากหยก และให้ท่านได้ลองชิมชาลิ้นจี่ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองเซินเจิ้น 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมจีน (Splendid of China) เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน เช่น กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีน อยู่ในมือท่าน นำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่กระจายตามมณฑลทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรม

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร       
จากนั้นนำท่าน ชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน ที่สวยงาม สุดแสนอลังการตระการตา จนทำให้ท่านรู้สึกประทับใจไปอีกแสนนาน
นำท่านเข้าที่พัก  CAA HOLY SUN HOTEL  หรือเทียบเท่า                     
 
วันที่สาม
เซินเจิ้น – มาเก๊า ซิตี้ทัวร์ – เดอะเวเนเชี่ยน  โฮเต็ล แอนด์ คาสิโน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ µ มาเก๊า (MACAU) นำท่านไหว้พระขอพรที่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมของพรจะสมหวัง ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา จากนั้นนำท่านสู่ µ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนำท่านแวะชมย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า คือ เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาโดนใจ                                     

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า µ เดอะเวเนเซี่ยน โฮเตลแอนด์ คาสิโน ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 20 แห่ง ยังมีศูนย์ประชุมที่จุผู้คนได้ถึง 15,000 ที่นั่ง สัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เองครับ)

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก BEST WESTERN TAIPA HOTEL µµµµ หรือเทียบเท่า

   
วันที่สี่
ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน – Avenue of Star & Symphony Of Light                                                                                                       
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นำท่านชม วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง แล้วนำท่านสู่  รี พัลส์เบย์ REPULSE BAY ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชาย ทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมี วัดพระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

เที่ยง   

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม โรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ โดยเครื่องประดับมงคลชีวิตที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ ใบพัดจี้กง จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ในย่าน µ ถนนนานธาน จิมซาจุ่ย เปรียบได้ดั่งเหมืองทองคำที่ทำรายได้มหาศาล เป็นถนนที่มีบรรยากาศคึกคัก เพราะมีนักช้อปหลั่งไหลเข้ามาทั้งกลางวันและกลางคืน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม AVENUE OF STAR ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกับรูปปั้นดาราชื่อดังของฮ่องกงอย่างบรูซ ลี และดาราดังมากมาย ต่างมาประทับรอยฝ่ามือไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่านได้ชมการเล่น แสง สี เสียง ของโชว์ THE SYMPHONY OF LIGHT การโชว์แสงสีแสงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกริมอ่าววิกตอเรีย จนทำให้ท่านประทับใจไปอีกแสนนานสมฉายาของฮ่องกงว่า "เมืองที่ไม่เคยหลับ”
นำท่านเข้าที่พัก  GOLD COAST  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 
วันที่ห้า
ฮ่องกง – ภูเก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ สูตรฮ่องกง
09.30 น.
จากนั้นนำท่านเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮ่องกง เพื่อเช็คอินและโหลดสัมภาระ
12.05 น.

เดินทางกลับสู่ภูเก็ต โดย สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) เที่ยวบินที่ HX 763
(พิเศษ! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

14.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต... โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน บินตรงจากภูเก็ต ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์ปีนัง 1 วัน

ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

 

ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียไปรถกลับเครื่อง

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์
รวมทุกเรื่องในมาเลเซีย
ทัวร์ต่างประเทศอื่น

- กัวลาลัมเปอร์

- เกาะลังกาวี

- เก็นติ้ง ไฮแลนด์

- ปุตราจาย่า

- คาเมร่อนไฮแลนด์

- ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน

- โรงแรมที่คาเมร่อน

- บรรยากาศที่คาเมร่อน

- ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน

- ไร่ชาที่คาเมร่อน

- เกาะปีนัง

- ป้อมปราการคอร์เวลลิส

- จอร์จทาวน์

- พิพิธภัณฑ์ปีนัง

- โบสถ์ St. George

- ตึกคอมต้า

- วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย)

- วัด Dharamikarama (วัดพม่า)

- วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า)

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

 

 

 

 

 

- ยูนิเวอร์แซล

- ประเทศสิงคโปร์

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ถนนออร์ชาร์ต

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- อาคาร Esplanade

- เกาะเซ็นโตซ่า

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์จากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

- ทัวร์สิงคโปร์ไปรถกลับเครื่อง

 

 

 

 

 

- รัฐต่างในมาเลเซีย

- ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย

- กัวลาลัมเปอร์

- มัสยิดจาเม็ก

- ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- เกาะลังกาวี มาเลเซีย

- แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซีย

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

- ทัวร์เกาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์หลวงพระบางบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์มาเลเซียทางรถ

- ทัวร์ฮ่องกงจากภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)