ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้นจากภูเก็ต ทัวร์ฮ่องกงบินตรงจากภูเก็ต ทัวร์เซินเจิ้นจากภูเก็ต

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ภูเก็ต - ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น      
12.00 น.  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคาร 2 ผู้โดยสายขาออก ( TERMINAL 2 ) ชั้น 1 เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) ต้อนรับท่านโดยทีมมัคคุเทศก์เที่ยวสนุกทัวร์ ด้วยความเป็นกันเอง พร้อมบริการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน

14.10 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) เที่ยวบินที่ HX 764

18.55 น.

(ตามเวลาท้องถิ่นฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองโดยออกทางประตู B นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับ แอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก เดินทางสู่เมือง เซิ่นเจิ้น
นำท่านเข้าที่พัก  CAA HOLY SUN HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง

เซินเจิ้นซิตี้ทัวร์  -ศูนย์หยกเซินเจิ้น – สวนสนุก OCT EAST – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์

เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน เที่ยวรอบเมืองเซิ่นเจิ้น   เซิ่นเจิ้นซึ่งเป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับ  เกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซิ่นเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซิ่นเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ่นเจิ้น และเขตมณฑลเซิ่นเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซิ่นเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ปัจจุบันเซินเจิ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก   จากนั้นนำท่านแวะ ศูนย์หยกเซินเจิ้นและพิพิธภัณฑ์ ให้ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของเซินเจิ้น แลtให้ท่านได้ชมเรือที่แกะสลักจากหยก และให้ท่านได้ลองชิมชาลิ้นจี่ ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองเซินเจิ้น 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้นเชิญท่านได้สัมผัสสวนสนุกขนาดใหญ่ แห่งใหม่ของเซินเจิ้นµ OCT EAST   ด้วยพื้นที่ความกว้างกว่า 9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสวนสนุกแห่งนี้มีรูปแบบตกแต่งที่เน้นการผสมผสานระหว่างชีวิตคนเมืองและการคืนกลับสู่ความเป็นธรรมชาติ ซึ่งสวนสนุกแห่งนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ Knight Valley, Tea Stream Valley และ Wind Valley ซึ่งในโซนต่างๆ จะเน้นการพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรวมไปถึงการสนุกกับกีฬาการแจ้งในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สวนน้ำขนาดใหญ่ เครื่องเล่นมากมาย อาทิเช่น ล่องแก่น รถไฟเหาะ และ สนามกอล์ฟ ( ท่านใดสนใจออกรอบเล่นกอล์ฟ ต้องรบกวนติดต่อเอง ) หรือท่านใดต้องการพักผ่อนด้วยการทำ SPA ( ไม่รวมค่าบริการในรายการทัวร์) ที่นี่ก็มีให้บริการที่ The Interlaken Spa เช่นกัน ในส่วนของสวนหย่อมสำหรับการพักผ่อนจะมีการตกแต่งด้วย ต้นไม้ แม่น้ำและ สถานที่โล่งเพื่อการพักผ่อน หรือท่านสามารถเดินเล่น และเลือกซื้อของที่ระลึก หรือท่านจะเลือกไปสักการะ องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนั่งอยู่บนดอกบัว ก็ได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.octeast.com
จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ หลอหวูเซ็นเตอร์ ซึ่งมีสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายและราคาถูกกว่าฮ่องกงอีกด้วย โดยสินค้าต่าง ๆ เหล่านี้ท่านสามารถต่อราคาได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว อาทิกระเป๋า  นาฬิกา ฯลฯ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร                       
นำท่านเข้าที่พัก  CAA HOLY SUN HOTEL  หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม

นองปิง 360 – อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกท – AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHT

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะลันเตา นำท่านสัมผัสมุมมองใหม่ของฮ่องกงกับการขึ้น µ กระเช้านองปิง 360 องศา ชมความงดงามในมุมมอง 360 องศา รอบตัวจากกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร เพลินตาไปกับวิวอันเขียวขจีของเกาะลันเตา ,สนามบินนานาชาติฮ่องกงและทะเลจีนใต้ และให้ท่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมจำลอง และไหว้พระใหญ่วัดโปลิน พระพุทธรูปประทับนั่งกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น มีน้ำหนักถึง 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้                               

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้ากลับที่สถานีฝั่งเกาลูน จากนั้นให้ท่านมีเวลาอิสระในการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE FACTORY OUTLET แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม มากกว่า 40 แบรนด์ และสินค้ามากมายหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาสุดพิเศษ จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม µ AVENUE OF STAR ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกับรูปปั้นดาราชื่อดังของฮ่องกงอย่างบรูซ ลี และดาราดังมากมาย ต่างมาประทับรอยฝ่ามือไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่านได้ชมการเล่น แสง สี เสียง ของโชว์ THE SYMPHONY OF LIGHT การโชว์แสงสีแสงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกริมอ่าววิกตอเรีย จนทำให้ท่านประทับใจไปอีกแสนนานสมฉายาของฮ่องกงว่า "เมืองที่ไม่เคยหลับ”

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก  GOLD COAST  HOTEL หรือเทียบเท่า

   
วันที่สี่
ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – ภูเก็ต                                                                                                        
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ สูตร ฮ่องกง
จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นำท่านชม วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง แล้วนำท่านสู่  รี พัลส์เบย์ REPULSE BAY ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชาย ทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมี วัดพระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง จากนั้นนำท่านชม โรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ โดยเครื่องประดับมงคลชีวิตที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ ใบพัดจี้กง

เที่ยง   

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ท่านท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่าน µ ถนนนานธาน จิมซาจุ่ย เปรียบได้ดั่งเหมืองทองคำที่ทำรายได้มหาศาล เป็นถนนที่มีบรรยากาศคึกคักเพราะมีนักช้อปหลั่งไหลเข้ามาทั้งกลางวันและกลางคืน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจกันสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆมากมายที่พร้อมใจกัน ลดกระหน่ำราคา สินค้าคุณภาพในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้อย่างสบายกระเป๋า จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน นานาชาติฮ่องกง

20.00น.

ถึงนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อเช็คอินและโหลดสัมภาระ

23.20 น.

เดินทางกลับสู่ภูเก็ต โดย สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HONGKONG AIRLINES) เที่ยวบินที่ HX 763
(พิเศษ! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

01.45 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต... โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
   
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 3 คืน บินตรงจากภูเก็ต ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์ปีนัง 1 วัน

ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

 

ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียไปรถกลับเครื่อง

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

 

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์
รวมทุกเรื่องในมาเลเซีย
ทัวร์ต่างประเทศอื่น

- กัวลาลัมเปอร์

- เกาะลังกาวี

- เก็นติ้ง ไฮแลนด์

- ปุตราจาย่า

- คาเมร่อนไฮแลนด์

- ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน

- โรงแรมที่คาเมร่อน

- บรรยากาศที่คาเมร่อน

- ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน

- ไร่ชาที่คาเมร่อน

- เกาะปีนัง

- ป้อมปราการคอร์เวลลิส

- จอร์จทาวน์

- พิพิธภัณฑ์ปีนัง

- โบสถ์ St. George

- ตึกคอมต้า

- วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย)

- วัด Dharamikarama (วัดพม่า)

- วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า)

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

 

 

 

 

 

- ยูนิเวอร์แซล

- ประเทศสิงคโปร์

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ถนนออร์ชาร์ต

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- อาคาร Esplanade

- เกาะเซ็นโตซ่า

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์จากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

- ทัวร์สิงคโปร์ไปรถกลับเครื่อง

 

 

 

 

 

- รัฐต่างในมาเลเซีย

- ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย

- กัวลาลัมเปอร์

- มัสยิดจาเม็ก

- ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- เกาะลังกาวี มาเลเซีย

- แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซีย

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

 

 

 

 

- ทัวร์เกาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์หลวงพระบางบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์มาเลเซียทางรถ

- ทัวร์ฮ่องกงจากภูเก็ต

- ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้นจากภูเก็ต