ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์บาหลี บินตรงภูเก็ต 4 วัน 3 คืน เยือนเกาะสวรรค์บาหลี อิ่มเอมวัฒนธรรมลำค่า เพลิดเพลินตาสินค้าพื้นเมือง เลื่องชื่อภูเขาและธรรมชาติ ชายหาดมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเล

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
ภูเก็ต – เดนพาซาร์ เกาะบาหลี – หาดกูต้าร์                                                                                                                                                                                                              
04.00 น.     
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2  เคาน์เตอร์ สายการบิน  AIR ASIA ต้อนรับท่านโดยทีมมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริการตลอดรายการ
06.30 น
ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD 3942
11.10 น.   
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ต้อนรับทุกท่านเจ้าหน้าที่ พร้อมพวงมาลัยดอกไม้หอมชื่นใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองบาหลี ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคน ท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะ บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า โรงแรมที่พักเพื่อทำการเช็คอินพัก RISATA BALI  RESORT (SUPERIOR ROOM)  หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ในย่าน คูต้า เซ็นเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิ เช่น ROXY / VERSACE / POLO/ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RISATA BALI  RESORT (SUPERIOR ROOM)  หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
ภูเขาคินตามณี-บารองแดนซ์-หมู่บ้านบาตูบูลัน-หมู่ล้านเซลัค-หมู่บ้านเซบาตู                                                                                                 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่น ยามเช้าแรกของเมืองสวรรค์แห่งนี้จากนั้นนำท่านเดินสู่ วิวทิวทัศน์อันงดงามของ µ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ หรือ ภูเขาคินตามณี  หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนาบาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม µ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็องด๊านซ์ เป็นเรื่องราวการต่อสู้  ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละคร บาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบ เพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต ท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้าที่สามารถพบเห็นได้เฉพาะที่บาหลีเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป และให้ท่านชม ศูนย์เครื่องเงินและไม้แกะสลัก ที่มีความปราณีตวิจิตรบรรจงในการผลิตเป็นอย่างยิ่งจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกประทับใจและซื้อเก็บเป็นของที่ระลึกไปฝากญาติพี่น้อง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศ ที่สดชื่น ผ่านท้องทุ่งนาข้าวแบบขั้นบันไดนำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนศักดิ์สิทธิ์ ณ หมู่บ้าน เซบาตู
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PERTIWI RESORT (SUPERIOR ROOM)  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัลป์ (ทะเลสาบบราตัน) – วัดอูลันดานู –สวนวานร –ทานะห์ ล็อต  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วิหาร Taman Ayun พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดเม็งวี  ( วัดตามันอายุน ) ที่วัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  ผ่านชมไร่ผัก  ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ  นำท่านสู่จุดชมวิวของภูเขาไฟบราตัน  ภูเขาไฟใหญ่อันดับสองของบาหลี ทะเลสาบบราตัน เบดูกูล  ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะบาหลี และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 700 เมตร มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านชม  วัดอูลันดานู  ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำในทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวีดานู เทพี  แห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขา รวมเข้าด้วยกัน ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และกิจกรรมทางน้ำภายในทะเลสาบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( Buffet ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ µ ALAS KEDATAN หรือ สวนลิง (Alas-ลิง /Kedatan -สวน, ป่า ชมภายในสวนลิงจะมีวัดเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี สองข้างทางจะมีฝูงลิงห้อยโหนและนั่งเกาะกลุ่มกันเป็นจุดๆโดยมีหัวหน้าลิงแต่ละฝูงคอยดูแล(ข้อควรระวัง : ไม่ควรให้อาหารลิงขณะเดินชม หรือสวมใส่เครื่องประดับที่ระยิบระยับเพราะจะทำให้ลิงสนใจและเข้ามาแย่งของหรือทำร้ายได้ ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล็อต ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของวิหารกลางสมุทรซึ่งตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่  และชมไฮไลท์พระอาทิตย์ยามอัสดงได้ณจุดนี้ จากนั้นอิสระเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย หรือเดินเลือกชมซื้อของที่ระลึกบริเวณตลาดพื้นเมือง ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่ย่านกูต้าร์           
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร ( บาร์บีคิว ซีฟู้ด และกุ้งมังกร ริมชายหาด )
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RISATA BALI  RESORT (SUPERIOR ROOM)  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
อิสระช้อปปิ้ง – เดนพาร์ซ่าร์ – ภูเก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรมและนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.50 น.
เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกท่านในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
11.40 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย (AIR ASIA) โดยเที่ยวบินที่ FD 3943
14.10 น.
นำท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต  โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์บาหลี บินตรงจากภูเก็ต ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน