รหัสทัวร์ R101 ::
ทัวร์เบตง คาเมร่อนไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
มีแหล่งท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ เช่น
- หอคอยอลอสตาร์ อยู่ที่รัฐเคดะห์ มาเลเซีย เป็นสัญญาลักษณ์ของรัฐเคดะห์
- เมือเบตง เที่ยว อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
- คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยว ไร่ชา สวนกระบองเพชร สวนดอกลาเวนเดอร์ ตลาดเช้าเมืองหนาว
- เก็นติ้งไฮแลนด์ เที่ยว เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง คาสิโน ช้อปปิ้ง
- กัวลาลัมเปอร์ เที่ยว ตึกแฝดปิโตนัส,พระราชวังอีสต้าน่าเนก้าร่า,เมอร์เดก้าแสคว,ปุตราจาย่า
โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกตรงนี้
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก หาดใหญ่-อลอสตาร์-เบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง
เช้า รับคณะจากสนามบิน หรือ ในหาดใหญ่ เดินทางสู่ ด่านสะเดา ผ่านสู่ รัฐเคดะห์ มาเลเซีย
  - เที่ยวชม ลานหน้ามัสยิดซาเฮต และมี พิพิธภัณฑ์ Diraja พระที่นั่ง ร.5 โดยท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอคอยเมืองเคดะห์ ได้ที่จุดนี้เลยครับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นเดินทางสู่ เบตง ยะลา
  - เที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางอุโมงค์นำชมห้องต่างๆ และใกล้ๆ กันด้านนอกท่านสามารถช้อปปิ้งซื้อของได้ครับ
  - พาคณะเที่ยวสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เชิญท่านถ่ายรูป ที่ป้าย หมื่นบุปผา และมุมอื่นๆ ของสวนครับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
พัก เข้าพัก ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง
วันที่สอง
ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-คาเมร่อนไฮแลนด์-ไร่ชาบารัต
04.00 น.
เดินทางไปชม ทะเลหมอกที่ ยอดเขาอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวอันโด่งดังของเบตง
เสร็จแล้วเดินทางกลับสู่ โรงแรม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์
- ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ไก่เบตง และ ตู้ไปรษณีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นเดินทางต่อสู่ คาเมร่อน
- ถึงคาเมร่อน แวะถ่ายรูป และชม ไร่ชาบารัต ซึ่งเป็นไร่ชาที่มีชื่อเสียงมากในคาเมร่อน เชิญท่านถ่ายรูป ชมบรรยากาศ หรือ จะนั่งจิปกาแฟ ชา ตามสะดวกเลยครับ
- แวะชม และเดินช้อปปิ้ง ที่ตลาดเย็นเมืองหนาว ของคาเมร่อน ลองชิม มันเผา หรือ ฝักทองเผา ท่ามกลางอากาศเย็นๆ ครับ สุดฟิน เลยครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (5) แบบสตรีมโบ้ท
พัก
เข้าพัก ณ HERITAGE CAMERAL HOTEL
วันที่สาม
ตลาดเช้าคาเมร่อน-สวนกระบองเพชร-สวนดอกลาเวนเดอร์-เก็นติ้งไอแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นเดินทางไป ย่านตลาดเช้า เมืองหนาวของคาเมร่อน เดินชม และช้อป สินค้ามากมาย เช่น น้ำผึ้งแท้ สตรอเบอร์รี่ เสื้อผ้าเมืองหนาว เป็นต้น
- เที่ยว สวนกระบองเพชร ชมกระบองเพชรพันธ์ต่างๆ และ ดอกไม้อื่นๆ อีกมากมาย
- เที่ยวชม สุดยอดสวนลาเวนเดอร์บนยอดเขาคาเมร่อน ที่มีดอกลาเวนเดอร์นานา พันธ์สีสันแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธ์
จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
16.30 น.
เดินทางถึงสถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง พาคณะเดินทางด้วยเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาเก็นติ้ง
พัก
เช็คอินเข้าที่พัก ณ FIRST WORLD HOTEL GENTING
จากนั้น ไกด์พาคณะเดินชม ส่วนต่างๆ ของเก็นติ้งไฮแลนด์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
วันที่สี่
เก็นติ้ง-บาตูเคป-พระราชวังฯ-ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้าแสคว-ปุตราจาย่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม (9)
- เที่ยวชม และสักการะ ที่วัดถ้ำบาตูเคป อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
- แวะถ่ายรูปที่ ด้านหน้า ของพระราชวังอีสต้าน่าเนก้าร่า แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย
- แวะถ่ายรูป ที่จุดถ่ายรูปคู่ กับ ตึกปิโตนัส สัญญาลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของของประเทศมาเลเซีย
- แวะเที่ยว ที่ย่านเมอร์เดก้าแสคว หรือ ลานประกาศอิสรภาพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า
- เที่ยวชม เมืองใหม่ปุตราจาย่า ตามจุดต่างๆ เช่น โซนมัสยิดสีชมพู โซนอาคารกระทรวงต่างๆ โซนทะเลสาป เป็นต้นครับ
จากนั้นเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
19.00 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
ราคาท่านละ :: สอบถามเจ้าหน้าที่
ราคานี้รวมแล้วทุกอย่างดังนี้ ::
- ค่ารถตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์
- ค่าเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตรง
- ค่าเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตร
- ค่าไกด์ดูแลตลอดทริปตามโปรแกรมทัวร์
- ค่าน้ำดื่ม น้ำผลไม้ ขนม แจกวันละ 1 รอบ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 บาท
โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. 59 วันที่ 19-20 / 26-27
เดือน ธ.ค. 59 วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/
31-1 ม.ค. 60
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. 60 วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. 60 วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
โทร.085 384 0228 // 075 502 938 //081 415 5955
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์เบตง คาเมร่อน